I Time, Klepp og Hå var det ved utgangen av juli 612 registrerte arbeidsledige og 74 arbeidssøkere på tiltak. De fordeler seg slik; Hå (207 arbeidsledige), Time (202) og Klepp (203). Det tilsvarer rundt 2 prosent av arbeidsstokken i kommunene.

Sammenlignet med fjoråret på denne tiden, har det blitt 20 prosent færre arbeidsledige på Jæren.

Men ser vi tilbake en måned i tid, var det 559 arbeidsledige, som vil si at det nå er 53 flere arbeidsledige registrert i Time, Klepp og Hå.

– Arbeidsledigheten øker vanligvis om sommeren. Dette kommer av at mange normalt avslutter studie-, prosjekt- eller kontraktperioder på denne tiden hvert år, noe som ofte fører til at flere registrerer seg som arbeidssøker, uttaler Egil Tengs, fungerende direktør i Nav Rogaland i en pressemelding.

Under gjennomsnittet

I Rogaland er nå 2,4 prosent av arbeidsstokken arbeidsledige. Teller vi med dem som er i arbeidsrettet tiltak, er prosentandelen 2,7.

Med andre ord ligger jærkommunene en del under gjennomsnittet.

Nav deler inn arbeidsledige etter yrker. I dag er det flest arbeidsledige innen butikk- og salgsarbeid, serviceyrker, industriarbeid og reiseliv og transport.

Færrest arbeidsledige finner vi innen akademiske yrker og jordbruk, skogbruk og fiske.

Kvinner i 30-årene sliter

Arbeidsledige er jevnt fordelt mellom kvinner og menn i hele Rogaland. På kvinnesiden er det flest i aldersgruppen 30–39 år (4,0 prosent) som er arbeidsledige.

Blant mennene er det høyest andel arbeidsledige i alderen 20–24 år (3,6 prosent).

Kvinner i alderen 30–39 er altså der vi finner flest arbeidsledige i fylket, ifølge Navs oversikt.

Færre ledige stillinger

Nav fører også tall på hvor mange ledige stillinger som er registrert hos dem.

I Time, Klepp og Hå er det nå 124 ledige stillinger.

I Hå kommune er det 39 ledige stillinger, 22 prosent færre enn for ett år siden.

Time kommune er det like mange ledige stillinger, som er 33 prosent færre enn for ett år tilbake.

I Klepp er det 46 færre ledige stillinger, tilsvarende 33 prosent færre.