I desember i fjor bestemte politikerne i Klepp at organisasjoner som søker om kulturstøtte, er nødt til å sørge for at alle kan inneha lederverv, uavhengig av blant annet samlivsform eller seksuell legning.

I klartekst kan det få konsekvenser, blant annet for konservative, religiøse organisasjoner som sier nei til å gi enkelte verv i organisasjonen til for eksempel samboende eller personer som er gift med en av samme kjønn.

I februar ble kommunestyrets vedtak sendt inn til lovlighetskontroll med begrunnelse om at de nye reglene kunne føre til ulovlig diskriminering på religiøst grunnlag.

Det var kommunestyrerepresentantene Kjetil Maudal (Frp), Geir A. Pollestad (Frp), Elisabeth Bellamey (Frp), Siri Bloch Lindtveit (KrF), Torbjørn Hovland (KrF) og Morten Erga (H) som tok initiativ til lovlighetskontrollen.

Lovlig

Nå er konklusjonen fra statsforvalter Bent Høie klar:

Klepp sine retningslinjer for kulturstøtte er lovlige.

Statsforvalteren legger vekt på at det Klepp kommune har vedtatt, er retningslinjer. Disse må fortolkes og anvendes i kontekst.

– Så langt foreligger det ikke konkrete holdepunkter for å konkludere med at de vedtatte retningslinjer har medført ulovlig forskjellsbehandling. Vedtakelsen og retningslinjenes innhold er etter dette ikke i seg selv ulovlige, skriver Statsforvalteren i det ferske vedtaket.

De fire politikerne som meldte saken inn til lovlighetskontroll, reagerte på at saken ble sendt ut på høring uten begrunnelse, og flertallet i kommunestyret på et seinere tidspunkt stemte ned et forslag om å innhente en juridisk vurdering.

Statsforvalteren viser til at flertallet i kommunestyret med dette mente at saken hadde blitt tilstrekkelig behandlet. I tillegg vises det til at Hovedutvalg for samfunn og kultur i sin tid satte ned en egen nemnd som skulle jobbe med et forslag til nye retningslinjer for kulturstøtten. Videre var saken ute på høring. På bakgrunn av dette utarbeidet kommunedirektøren det Statsforvalteren referer til som et «grundig saksframlegg».

På bakgrunn av dette mener Statsforvalteren at også måten selve vedtaket ble gjort på, er lovlig.

Advarer

Han kommer likevel med en liten advarsel: Klepp kommune må passe på at de ikke driver usaklig forskjellsbehandling av de som søker om kulturstøtte:

«Det betyr at dersom en organisasjon mener å ha et lovlig grunnlag for å forskjellsbehandle når det kommer til tillitsverv og posisjoner, så må kommunen ta konkret stilling til dette», skriver Statsforvalteren.

Statsforvalteren merker seg også at kommunen sine retningslinjer åpner for at det går an å klage på avslag om kulturstøtte.

«Spørsmålet kan dermed også bli satt på spissen i en konkret klagesak, dersom organisasjonen mener at kommunen ved sin praktisering av retningslinjene foretar ulovlig diskriminering og ikke blir hørt med det», skriver Statsforvalteren.

Totalt betaler Klepp kommune ut mellom fem og seks millioner kroner årlig til driften av idrettslag, musikkliv og andre lag og organisasjoner. Rundt 200.000 av dette går til kristent barne- og ungdomsarbeid i ulike organisasjoner.