«Lalala, du og jeg skal dele seng i natt, lalala, for i kveld skal du bli over­falt» ly­der re­fren­get på den nye rus­se­lå­ten til Bry­nes russe­grup­pe «Unexpected».

Vi­de­re he­ter det i san­gen at «Du ser jo faen ikke ut ditt jæv­la vrak. Ikke rart fa­ren din har tatt deg bak».

Lå­ten stop­per li­ke­vel ikke her, og fort­set­ter med å syn­ge «slår i hjel en ute­lig­ger – vold­somt med skrik fra folk som tig­ger».

På top­pen av ulov­lig­he­ter, syn­ges det at «jeg skal på fest på dop som gjør meg far­lig – mam­ma og pap­pa kal­ler meg dom og uan­svar­lig. Jeg gir faen for i kveld så skal jeg dø.»

For­nøy­de med san­gen

– Vi tenk­te vi ville ha en sang som vi kun­ne høre på selv om vi bare har van, og en sang som er vå­res. Vi sa til låt­skri­ve­ren at vi ikke ville ha med fed­me og ute­sten­ging som det har vært mye fo­kus på, sier en av jentene i russegruppa.

De er totalt sju jen­ter som står bak nav­net Unexpected, og sier de er for­nøy­de med rus­se­lå­ten sin som snart bik­ker 100.000 av­spil­lin­ger på Spo­ti­fy.

I be­stil­lin­gen til låt­skri­ve­ren Liam Nathanael Vutudal som går un­der nav­net DJ Pøssycat, sa jen­te­ne at de ville ha med at de var fra Bry­ne. Res­ten kun­ne låt­skri­ve­ren be­stem­me.

– Vi var klar over hva han drev med, og sa til ham at vi reg­ner med du sty­rer ditt eget show, for­tel­ler jen­te­ne.

Russegruppa fikk låten en uke før planlagt utgivelse, og hadde ingenting de ville endre på.

– Vi var gan­ske for­nøy­de. Det er ikke sånn at vi står for at folk skal slå i hjel ute­lig­ge­re, det er iro­ni, sier de to.

– Men dere fikk mu­lig­het til å god­ta lå­ten før den ble ut­gitt?

– Ja, vi har god­tatt at det går fint. Teks­ten er drøy, men det er alle russe­san­ger, sier de.

På spørsmål om det er noe de kunne vært foruten, svarer jentene setningen om "ikke rart faren din tok deg bak".

– Det at vi knek­ker nak­ken på deg – ser det ut som vi gjør det med noen? Det er iro­ni i det, sier russejentene.

– Skal pro­vo­se­re

De to jen­te­ne sier at de ikke ten­ker over inn­hol­det.

– Ser jeg en ute­lig­ger ten­ker jeg ikke at vi har det i san­gen vår, el­ler kob­ler det til noe ne­ga­tivt, sier de.

De sier det ikke er så mye å for­kla­re om san­gen.

– Det er ikke vi som står bak teks­ten. Han har vel fun­net ut at det ri­mer og at det pas­ser inn. Vi støt­ter ikke in­cest for­di det er i vår sang, sier jentene.

Russe­grup­pa sier de tar av­stand fra nar­ko­ti­ka, vold og over­grep, selv om de fes­ter til lå­ten de­res der de syn­ger om det­te. De me­ner ikke at de er med å nor­ma­li­se­re nar­ko­ti­ka selv om de syn­ger at de skal på «dop som gjør meg far­lig».

– Folk har skre­vet mye ver­re – det er en del av «ga­met». Vi kan ikke syn­ge om lek­ser el­ler mat­te.

Russe­jen­te­ne me­ner for­eld­re­ge­ne­ra­sjo­nen ikke vil for­stå det­te.

– Russe­san­ger skal pro­vo­se­re og hen­te fram det som ikke pas­ser inn i van­li­ge san­ger. Før sang de chikkelakke, nå er det fest og hor, det for­and­rer seg, sier de to.

Er det noen som ikke li­ker san­gen, me­ner de at det bare er å skru den av.

Rektor: Uverdig

Det er ikke før­s­te gang Bry­ne­rus­sen lan­se­rer sang­teks­ter som vek­ker opp­sikt. En russe­grup­pe i fjor vår som kal­te Grizz­ly 2018 sang «Si meg, si meg, si meg, hvor mye må jeg be­ta­le deg? For jeg har en fan­ta­si om å ha deg na­ken på sen­ga mi.

Jeg vil snif­fe ko­ka­in fra rum­pe­hul­let ditt. Grizz­ly er på kjø­ret, pass på el­lers blir du bitt.»

– På generelt grunnlag tar skolen sterk avstand fra alle russetekster som fremelsker dop, uønsket seksuell adfred og maktutøvelse, sier rektor ved Bryne VGS, Ingunn Folgerø til Jærbladet.

Hun ønsker ikke å gå inn på denne låten.

– De må være klar over at teksten er en direkte oppfordring til alvorlige lovbrudd, det synes vi er kritikkverdig, sier rektor.

Hun forteller at skolen ikke har hjemmel til å forby slike tekster da det er en fritidsaktivitet, og har heller ingen myndigheter til å få den fjernet.

– Vi vil sterkt oppfordre foreldre til å ha gode samtaler for at de skal forstå alvoret i det. Mange sier at det er tull og tøys og et ungdomsopprør, men vi synes det er uverdig. Det er på ingen måte det menneskesynet som ligger til grunn i hverdagen på Bryne VGS, sier Folgerø.

Skolen har ifølge rektor jobbet opp mot foreldre i forbindelse med andre bekymringer rundt russen, og har jevnlig dialoger med russestyret.

– På et generelt grunnlag vil politiet ta avstand fra all tekst som forherliger lovbrudd. Det gjelder også russesanger, sier politikontakt i Time, Eldfrid Vestbø til Jærbladet.

Utover det ønsker hun ikke å kommentere saken.

Rus­se­sty­ret: russelåter er grove

– Det er ikke bare Unexpected som har en grov sang – de fles­te rus­se­lå­ter er gro­ve og kom­mer til å være det. De fles­te voks­ne tar rus­se­lå­ter se­ri­øst, men de for­står ikke at vi ikke me­ner det, sier rus­se­pre­si­dent Re­gi­ne Sør-Rei­me Sele.

– Artistene som skriver disse låtene skriver ikke for å få ut følelser og meninger, de skriver tre minutter med satire, legger hun til.

Rus­se­sty­ret har hørt gjen­nom san­gen, og ut­ta­ler at russe­san­ger ge­ne­relt er laget for stem­nin­gens skyld.

– Bry­ne­rus­sen står ver­ken for rus, vold el­ler sex uten sam­tyk­ke. Vi er opp­tatt av å ska­pe gode min­ner i lag, sier hun på veg­ne av rus­se­sty­ret.

– Må san­ge­ne være drøye for å nå fram?

– Det tren­ger ikke å være så drøyt som de­res sang, det kan gå en gren­se, sier hun.

– De syn­ger om å slå i hjel en ute­lig­ger – er det noe å syn­ge til på fest?

– Det er det jeg sy­nes er det drøy­es­te i den­ne san­gen, men jeg ten­ker ikke at rus­sen tar det se­ri­øst om de hø­rer san­gen.

Rus­se­sty­ret har ny­lig hatt et møte med po­li­ti­et der de har snak­ket om nett­vett, vak­si­ner, gren­ser for sex, rus og vold. Det­te vil sty­ret brin­ge vi­de­re gjen­nom en pre­sen­ta­sjon i alle klas­ser.

– Bry­ne­rus­sen 2020 er en god gjeng som jeg gle­der meg til å fei­re rus­se­ti­den med, sier Sør-Rei­me Sele om med­rus­sen.

Ung låtskriver: ikke fan

– Russemusikk er en veldig spesiell sjanger som skiller seg ut. Den har en rytme og ikke alltid like mye melodi. Jeg vet ikke hvor mange som lytter til det hjemme - det er mest festmusikk, sier Ruben Lode Jonassen (16), som går under artistnavnet J Rulo.

Han skriver låter selv, og sier han ikke er fan av russemusikk.

– Jeg hadde nok aldri skrevet en slik sang selv, men tenker at det er de som driter seg ut. Jeg synes russemusikk er en forferdelig sjanger, og forstår ikke hvorfor det må markeres i hver sang at russetiden omhandler drikking og sex, sier han.

Jonassen ville heller hørt russemusikk som dreide seg mindre om disse temaene som etter hvert har blitt nokså vanlig. Hadde han skrevet russelåter, ville han heller fremmet det kule med bussen og russegjengen.

– Russemusikk blir skrevet på tull, og folk tar det ikke til seg, men med en gang teksten går utover noen som allerede er undertrykket, er det unødvendig, sier den 16 år gamle låtskriveren.

Flere låter fra Brynerussen

Unexpected er ikke den eneste gruppa fra Bryne VGS som har bestilt sin egen russelåt.

Også den såkalte gruppa «Kanye 2020» har lagt ut en låt på Spotify med kontroversielle tema. De synger om å «drepe alle feminister» og «Ingen vil ha deg, please bare dø». Resten av låten dreier seg for det meste om sex.

Brynerussens «Upcoming 2020» har også en låt skrevet av DJ Pøssycat, som handler om overdose, sex og feminister.

«Dunker ned en hore fordi hun ser ut som et vrak», synges det blant andre.

Russegruppa som kaller seg «Amsterdam 2020» har bestilt låten sin fra Solguden & Mannen, som ble kritisert i riksmedier for russelåter som var over grensene. I Brynerussens låt har låtskriveren laget en tekst om å dra til Amsterdam og feste.

Jærbladet har vært i kontakt med låtskriver Liam Nathaniel Vutudal som går un­der nav­net DJ Pøssycat, men han ønsker ikke å kommentere saken.