Landbruks- og matdepartementet har satt fristen for å fremme kandidater til nasjonal jordvernpris til 1. april.

Jordvernprisen skal framheve og motivere til nyskapende tiltak og planer, som legger godt til rette for at kommunene i mindre grad omdisponerer dyrket mark og finner gode alternativ i planleggingen. Den deles ut annethvert år og i 2017 gikk prisen til Vestfold fylkeskommune.

Randaberg kommune fikk i 2019 prisen på bakgrunn av sine tydelige mål om å ta vare på jordbruksareal i sin kommuneplan.

– Matjorda vår er gull verdt, og det å ta vare på den er veldig viktig for å sikre et levende og aktivt landbruk i hele landet, både i dag og for generasjonene som kommer etter oss, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Opprettelsen av en jordvernpris er et tiltak for å styrke jordvernet. Prisen skal bidra til å øke oppmerksomheten om jordvernet, særlig i kommunene og fylkeskommunene, og få fram gode ideer og eksempler på tiltak, planer og strategier for å ta vare på dyrket mark.

Prisen skal deles ut til en kommune eller fylkeskommune og skal bestå av et diplom og passende oppmerksomhet. Juryen vil bli ledet av landbruks- og matministeren.

Målgruppen for prisen er fylkeskommuner og kommuner som tar aktive grep i regionale planer og i kommune- og reguleringsplaner. Det kan også være kommuner og fylkeskommuner som får gode resultat i samarbeid eller partnerskap med andre aktører gjennom planlegging, gjennomføring og praksis. Aktørene kan være ulike parter innen offentlig politikk og forvaltning, næringslivet eller andre organisasjoner.

Statuttene for jordvernprisen: