Få søkjarar til rektorstillingar på Jæren skaper bekymring – nå er ein ny rektorjobb ledig

Jærskulen merkar ein aukande trend til færre kvalifiserte søkjarar på rektorstillingar.