Asle Tjøtta: Jeg vil takke alle i Bryne FK

TROFAST: – Jeg er glad i Bry­ne FK, og jeg øns­ker å bi­dra i en el­ler an­nen sam­men­heng, skriver Asle Tjøtta.

TROFAST: – Jeg er glad i Bry­ne FK, og jeg øns­ker å bi­dra i en el­ler an­nen sam­men­heng, skriver Asle Tjøtta. Foto:

Av

Asle Tjøtta takker for seg etter fem år som daglig leder i Bryne FK. Dette brevet er til alle dem som bryr seg om klubben.

DEL

MeiningarDette er eit debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.Når dette året ebber ut, fratrer jeg stillingen som daglig leder i klubben. En stilling jeg har hatt i fem år. Det blir vemodig, men fem år i denne jobben har satt sine spor. Og nå kjenner jeg at det er på tide å gjøre noe annet. Det har vært spennende og lærerike år, men også krevende. Å være daglig leder i Bryne FK er mer en livsstil enn en jobb. Jobben krever mye av både mennesket og lederen. På godt og litt vondt.

Først og fremst har jeg hatt det vel­dig kjekt sam­men med dyk­ti­ge med­ar­bei­de­re og man­ge po­si­ti­ve sam­ar­beids­part­ne­re og fri­vil­li­ge. Det har vært svært gi­ven­de å bli kjent med så man­ge gode folk, som vil alt vel for klub­ben.

Noe av det som har im­po­nert meg al­ler mest, er en del av det fri­vil­li­ge korp­set som stil­ler opp år et­ter år, uke et­ter uke, uten å for­lan­ge noe til­ba­ke. De bare er der, gjør opp­ga­ve­ne sine, og sør­ger for å være ol­jen i et vik­tig, men noe skjørt ma­ski­ne­ri. In­gen nevnt, in­gen glemt. Men dere vet helt sik­kert selv hvem jeg sik­ter til.

Vi har job­bet hardt de siste åre­ne med å få øko­no­mi­en på et bedre spor, samt å få ned gjelds­gra­den i klub­ben. Det­te har vi lyktes med, og det er jeg stolt av. Vi har klart å få på plass en øko­no­mi det går han å bygge vi­de­re på. Det er fort­satt skjørt og med ri­si­ko­mo­men­ter. Men ut­gangs­punk­tet er bedre enn på svært len­ge. Det­te er også svært vik­tig, all den tid klub­ben er un­der­lagt NFF sitt fi­nan­si­el­le opp­føl­gings­sy­stem (FOS). Det­te er igjen di­rek­te knyt­tet til den li­sen­sen en klubb må ha for å kun­ne spille i Post­Nord- li­ga­en el­ler høy­ere.

Selv om vi ikke har le­vert godt nok sports­lig, så har vi al­li­ke­vel klart å få frem man­ge gode fot­ball­spil­le­re de se­ne­re åre­ne. Og vi har klart å tje­ne pen­ger på spil­ler­lo­gi­stikk. Det­te er også en vik­tig del av for­ret­nings­de­len av klub­ben, og det lig­ger godt til ret­te for å fort­satt kun­ne få gode inn­tek­ter på den­ne pos­ten i åre­ne som kom­mer.

Det er to ting jeg in­der­lig skul­le øns­ke at vi had­de klart å kom­me len­ger med, og det er det sports­li­ge rundt a-laget og an­leggs­ut­vik­lin­gen.

Det har vært frust­re­ren­de å havne på nivå 3 sports­lig, og per­son­lig kjen­ner jeg vel­dig på det­te. Al­li­ke­vel er jeg op­ti­mist for klub­bens frem­tid. Kla­rer vi å bygge vi­de­re på den kjer­nen av unge, egen­ut­vik­le­de spil­le­re vi nå har, samt få inn noen ret­te spil­ler­ty­per så kan ste­get til­ba­ke til topp­fot­bal­len kom­me. Det er man­ge jeg un­ner det­te, men spe­si­elt de som job­ber hardt og iher­dig for og rundt klub­bens a-lag og med spil­ler­ut­vik­ling.

Klubben tren­ger også en snar­lig opp­gra­de­ring av an­leg­get. Her har man­ge av oss lagt ned mye ar­beid de siste åre­ne, for å kom­me i gang med det­te.

Men det er man­ge hin­der i vei­en. Og per­son­lig må jeg si at jeg skul­le øns­ke at vi had­de en kom­mu­ne i ryg­gen med stør­re vil­je til å være med å dra las­set. Vi opp­le­ver dess­ver­re altfor ofte å bli møtt med gam­le his­to­ri­er og for li­ten vil­je til å gi gass for å bedre fa­si­li­te­te­ne både for barn/unge og toppfotball. At Bry­ne FK er vik­tig for byen og for kom­mu­nen bør det hers­ke li­ten tvil om. Bry­ne FK har i stor grad satt Bry­ne på kar­tet gjen­nom 50 år, og bur­de fått stør­re aner­kjen­nel­se for den­ne po­si­sjo­nen. Det er in­gen tvil om at det be­tyr mye for en by og ha et topp­fot­ballag. Det bur­de også enda fle­re på råd­hu­set ta inn over seg.

Jeg skal være litt for­sik­tig med å kom­me med råd til min et­ter­føl­ger og klub­ben for øv­rig, når jeg nå gir meg. Men det er en ting jeg håper enda fle­re for­står frem­over. Og det er vik­tig­he­ten av å dra las­set sam­men. Det er litt for man­ge sto­re og små in­ter­es­se­kon­flik­ter og me­nings­for­skjel­ler som gjør at klub­ben trek­kes i uli­ke ret­nin­ger. Det­te kan være svært ut­ford­ren­de å hånd­te­re, og kan ofte føre til at en blir mind­re god på alt. Å stå sam­men, pri­ori­te­re rik­tig og opp­munt­re hver­and­re er vik­tig frem­over.

De fles­te vil klub­ben vel, og jeg vel­ger å tro at de fles­te in­nerst inne øns­ker å bi­dra til at klub­ben ut­vik­ler og for­bed­rer seg. Men da er det også vik­tig å set­te seg inn i de ut­ford­rin­ger klub­ben har. Der­for er det vik­tig å en­ga­sje­re seg, stil­le på års­mø­tet, søke in­for­ma­sjon, bi­dra i det vik­ti­ge dug­nads­ar­bei­det og være en po­si­tiv re­pre­sen­tant for klub­ben. Alt blir mye enk­le­re da. Og det blir mer moro og gi­ven­de for alle.

Det å igjen ska­pe et topp­fot­ballag på her­re­si­den bør et­ter mitt syn være det kla­re og en­ty­di­ge må­let til klub­ben.

Jeg vil også be­røm­me våre sam­ar­beids­part­ne­re, som vi­ser stor lo­ja­li­tet år et­ter år. Det er utro­lig vik­tig og gi­ven­de å ha so­li­de sam­ar­beids­part­ne­re som opp­munt­rer og som ten­ker lang­sik­tig. Det er et vik­tig kri­te­ri­um for å kla­re å kom­me til­ba­ke i topp­fot­bal­len, og for å kun­ne ha et høyt ak­ti­vi­tets­ni­vå for barn og ung­dom.

Jeg vil takke alle som leg­ger ned ar­beid i el­ler for Bry­ne FK! Spe­si­elt vil jeg be­røm­me fri­vil­lig­he­ten, og alle de som leg­ger ned ti­me­vis av dug­nads­ar­beid. Uten det­te går det ikke an å drive en klubb. Hvert år leg­ges det ned nær­me­re 15 års­verk i ren dug­nad i Bry­ne FK. Det er nes­ten 30.000 ti­mer! Gan­ger du det med en or­di­nær ti­me­lønn, blir det et stort mil­li­on­be­løp. Det­te er vi stol­te av! Og det kan ikke verd­set­tes nok. Tu­sen takk!

Så håper jeg å selv kun­ne bli en del av det­te fri­vil­li­ge korp­set i åre­ne frem­over. Jeg er glad i Bry­ne FK, og jeg øns­ker å bi­dra i en el­ler an­nen sam­men­heng. Uan­sett skal jeg be­ta­le mitt med­lem­skap og sel­ge mine lodd for klub­ben. Jeg vet hvor vik­tig det er, og at det nyt­ter!

Takk for sam­ar­beid, støt­te og man­ge flot­te øye­blikk gjen­nom fem år!

Dette brevet ble først publisert på nettsida til Bryne FK.

Artikkeltags