Asle Tjøtta: Jeg vil takke alle i Bryne FK

TROFAST: – Jeg er glad i Bry­ne FK, og jeg øns­ker å bi­dra i en el­ler an­nen sam­men­heng, skriver Asle Tjøtta.

TROFAST: – Jeg er glad i Bry­ne FK, og jeg øns­ker å bi­dra i en el­ler an­nen sam­men­heng, skriver Asle Tjøtta. Foto:

Av

Asle Tjøtta takker for seg etter fem år som daglig leder i Bryne FK. Dette brevet er til alle dem som bryr seg om klubben.

DEL

MeiningarNår dette året ebber ut, fratrer jeg stillingen som daglig leder i klubben. En stilling jeg har hatt i fem år. Det blir vemodig, men fem år i denne jobben har satt sine spor. Og nå kjenner jeg at det er på tide å gjøre noe annet. Det har vært spennende og lærerike år, men også krevende. Å være daglig leder i Bryne FK er mer en livsstil enn en jobb. Jobben krever mye av både mennesket og lederen. På godt og litt vondt.

Først og fremst har jeg hatt det vel­dig kjekt sam­men med dyk­ti­ge med­ar­bei­de­re og man­ge po­si­ti­ve sam­ar­beids­part­ne­re og fri­vil­li­ge. Det har vært svært gi­ven­de å bli kjent med så man­ge gode folk, som vil alt vel for klub­ben.

Noe av det som har im­po­nert meg al­ler mest, er en del av det fri­vil­li­ge korp­set som stil­ler opp år et­ter år, uke et­ter uke, uten å for­lan­ge noe til­ba­ke. De bare er der, gjør opp­ga­ve­ne sine, og sør­ger for å være ol­jen i et vik­tig, men noe skjørt ma­ski­ne­ri. In­gen nevnt, in­gen glemt. Men dere vet helt sik­kert selv hvem jeg sik­ter til.

Vi har job­bet hardt de siste åre­ne med å få øko­no­mi­en på et bedre spor, samt å få ned gjelds­gra­den i klub­ben. Det­te har vi lyktes med, og det er jeg stolt av. Vi har klart å få på plass en øko­no­mi det går han å bygge vi­de­re på. Det er fort­satt skjørt og med ri­si­ko­mo­men­ter. Men ut­gangs­punk­tet er bedre enn på svært len­ge. Det­te er også svært vik­tig, all den tid klub­ben er un­der­lagt NFF sitt fi­nan­si­el­le opp­føl­gings­sy­stem (FOS). Det­te er igjen di­rek­te knyt­tet til den li­sen­sen en klubb må ha for å kun­ne spille i Post­Nord- li­ga­en el­ler høy­ere.

Selv om vi ikke har le­vert godt nok sports­lig, så har vi al­li­ke­vel klart å få frem man­ge gode fot­ball­spil­le­re de se­ne­re åre­ne. Og vi har klart å tje­ne pen­ger på spil­ler­lo­gi­stikk. Det­te er også en vik­tig del av for­ret­nings­de­len av klub­ben, og det lig­ger godt til ret­te for å fort­satt kun­ne få gode inn­tek­ter på den­ne pos­ten i åre­ne som kom­mer.

Det er to ting jeg in­der­lig skul­le øns­ke at vi had­de klart å kom­me len­ger med, og det er det sports­li­ge rundt a-laget og an­leggs­ut­vik­lin­gen.

Det har vært frust­re­ren­de å havne på nivå 3 sports­lig, og per­son­lig kjen­ner jeg vel­dig på det­te. Al­li­ke­vel er jeg op­ti­mist for klub­bens frem­tid. Kla­rer vi å bygge vi­de­re på den kjer­nen av unge, egen­ut­vik­le­de spil­le­re vi nå har, samt få inn noen ret­te spil­ler­ty­per så kan ste­get til­ba­ke til topp­fot­bal­len kom­me. Det er man­ge jeg un­ner det­te, men spe­si­elt de som job­ber hardt og iher­dig for og rundt klub­bens a-lag og med spil­ler­ut­vik­ling.

Klubben tren­ger også en snar­lig opp­gra­de­ring av an­leg­get. Her har man­ge av oss lagt ned mye ar­beid de siste åre­ne, for å kom­me i gang med det­te.

Men det er man­ge hin­der i vei­en. Og per­son­lig må jeg si at jeg skul­le øns­ke at vi had­de en kom­mu­ne i ryg­gen med stør­re vil­je til å være med å dra las­set. Vi opp­le­ver dess­ver­re altfor ofte å bli møtt med gam­le his­to­ri­er og for li­ten vil­je til å gi gass for å bedre fa­si­li­te­te­ne både for barn/unge og toppfotball. At Bry­ne FK er vik­tig for byen og for kom­mu­nen bør det hers­ke li­ten tvil om. Bry­ne FK har i stor grad satt Bry­ne på kar­tet gjen­nom 50 år, og bur­de fått stør­re aner­kjen­nel­se for den­ne po­si­sjo­nen. Det er in­gen tvil om at det be­tyr mye for en by og ha et topp­fot­ballag. Det bur­de også enda fle­re på råd­hu­set ta inn over seg.

Jeg skal være litt for­sik­tig med å kom­me med råd til min et­ter­føl­ger og klub­ben for øv­rig, når jeg nå gir meg. Men det er en ting jeg håper enda fle­re for­står frem­over. Og det er vik­tig­he­ten av å dra las­set sam­men. Det er litt for man­ge sto­re og små in­ter­es­se­kon­flik­ter og me­nings­for­skjel­ler som gjør at klub­ben trek­kes i uli­ke ret­nin­ger. Det­te kan være svært ut­ford­ren­de å hånd­te­re, og kan ofte føre til at en blir mind­re god på alt. Å stå sam­men, pri­ori­te­re rik­tig og opp­munt­re hver­and­re er vik­tig frem­over.

De fles­te vil klub­ben vel, og jeg vel­ger å tro at de fles­te in­nerst inne øns­ker å bi­dra til at klub­ben ut­vik­ler og for­bed­rer seg. Men da er det også vik­tig å set­te seg inn i de ut­ford­rin­ger klub­ben har. Der­for er det vik­tig å en­ga­sje­re seg, stil­le på års­mø­tet, søke in­for­ma­sjon, bi­dra i det vik­ti­ge dug­nads­ar­bei­det og være en po­si­tiv re­pre­sen­tant for klub­ben. Alt blir mye enk­le­re da. Og det blir mer moro og gi­ven­de for alle.

Det å igjen ska­pe et topp­fot­ballag på her­re­si­den bør et­ter mitt syn være det kla­re og en­ty­di­ge må­let til klub­ben.

Jeg vil også be­røm­me våre sam­ar­beids­part­ne­re, som vi­ser stor lo­ja­li­tet år et­ter år. Det er utro­lig vik­tig og gi­ven­de å ha so­li­de sam­ar­beids­part­ne­re som opp­munt­rer og som ten­ker lang­sik­tig. Det er et vik­tig kri­te­ri­um for å kla­re å kom­me til­ba­ke i topp­fot­bal­len, og for å kun­ne ha et høyt ak­ti­vi­tets­ni­vå for barn og ung­dom.

Jeg vil takke alle som leg­ger ned ar­beid i el­ler for Bry­ne FK! Spe­si­elt vil jeg be­røm­me fri­vil­lig­he­ten, og alle de som leg­ger ned ti­me­vis av dug­nads­ar­beid. Uten det­te går det ikke an å drive en klubb. Hvert år leg­ges det ned nær­me­re 15 års­verk i ren dug­nad i Bry­ne FK. Det er nes­ten 30.000 ti­mer! Gan­ger du det med en or­di­nær ti­me­lønn, blir det et stort mil­li­on­be­løp. Det­te er vi stol­te av! Og det kan ikke verd­set­tes nok. Tu­sen takk!

Så håper jeg å selv kun­ne bli en del av det­te fri­vil­li­ge korp­set i åre­ne frem­over. Jeg er glad i Bry­ne FK, og jeg øns­ker å bi­dra i en el­ler an­nen sam­men­heng. Uan­sett skal jeg be­ta­le mitt med­lem­skap og sel­ge mine lodd for klub­ben. Jeg vet hvor vik­tig det er, og at det nyt­ter!

Takk for sam­ar­beid, støt­te og man­ge flot­te øye­blikk gjen­nom fem år!

Dette brevet ble først publisert på nettsida til Bryne FK.

Artikkeltags