Flytting av heimesjukepleien utsett: Kommunalsjef var feilinformert

Kommunalsjef helse og sosialsaker Vigdis Monsen Austdal har sett heile flytteprosessen på vent.