– Vi har fortsatt avsatt betydelig ressurser til å etterforske saken, og politiet planlegger nye avhør av de siktede i løpet av de nærmeste dagene, sier påtaleansvarlig Lars Ole Berge.

Politiet har foretatt kriminaltekniske undersøkelser på flere ulike steder, og én av de siktede har påvist steder som er relevant for hendelsesforløpet. Av hensyn til etterforskningen kan ikke politiet gå nærmere inn på detaljene i saken, eller hendelsesforløpet.

– Vet dere hvor han ble drept?

– Ja, politiet har en bestemt oppfatning av åsted og dødsårsak, sier han.

Åsted og dødsårsak

– Vet dere om 44-åringen var et tilfeldig offer?

– Det er noe vi undersøker videre. Etterforskningen så langt av har avdekket at det ikke er noen relasjon mellom gjerningspersonene og avdøde, sier Berge til Jærbladet, og legger til at endelig konklusjon ikke er trukket nå.

I løpet av de neste dagene vil politiet gjennomgå flere avhør av de siktede, samle inn mer data, sammenstille analyse og innhentede datamengder og hente inn flere videoer og andre elektroniske spor.

200 tips

Politiet jobber fortsatt med å innhente vitner for å få et bedre bilde av det som har skjedd. De har ingen holdepunkter for å si at flere enn de tre var involverte.

Så langt har etaten mottatt cirka 200 tips i alle kategorier, noen mer konkrete enn andre, og de er fremdeles interessert i tips.

- Flere av tipsene blir opplevd som viktige og har ført til at politiet har igangsatt konkrete etterforskningsskritt som avhør, sier Berge.

– Er det noe dere er usikre på i hendelsesforløpet?

– Det er forhold i denne saken vi fortsatt etterforsker og er usikre på, sier Berge som ikke ønsker å utdype.

Politiet kan tipses på telefonnummer 02800 eller tips-rogaland@politiet.no.


Dette har skjedd

Det var man­dag i siste uke at po­li­ti­et fikk inn en mel­ding om et funn av en død per­son på Regestranden i Sola kom­mu­ne. Se­ne­re den sam­me da­gen gikk po­li­ti­et ut og om­tal­te fun­net og om­sten­dig­he­te­ne som mis­ten­ke­li­ge, og opp­lys­te om at det var opp­ret­tet en et­ter­forsk­ning.

På tirs­da­gen un­der­stre­ket po­li­ti­et på en pres­se­kon­fe­ran­se at de­res mis­tan­ke om at noe kri­mi­nelt had­de hendt var styr­ket, og at de had­de inn­le­det en draps­et­ter­forsk­ning.

De gikk også ut og et­ter­lys­te av­dø­des bil, og opp­ga den av­dø­de 44-år­in­gens siste po­si­sjon til å være på kjø­pe­sen­te­ret M44 på Bry­ne.

Ons­dag fikk sa­ken en ny ut­vik­ling og et­ter en kort pres­se­bri­fing på Stavanger po­li­ti­hus, tik­ket mel­din­ge­ne inn om at po­li­ti­et var i gang med he­ving av en bil uten­for Øl­berg havn. Det­te vi­ste seg å være av­dø­des bil.

Tre per­so­ner er sik­tet

Tors­dag for­mid­dag ble det klart at tre per­so­ner i 20-åre­ne er sik­tet i sa­ken, og to av dem er­kjen­ner til­knyt­ning til dra­pet.

En 23-åring fra Klepp erkjenner de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Han er va­re­tekts­fengs­let i fire uker. To av ukene er under full isolasjon og medieforbud.

Se­ne­re på da­gen ble det også klart at yt­ter­li­ge­re en per­son, en 22-åring fra Forsand, er va­re­tekts­fengs­let i fire uker.

Det ble fengslingsmøte for den tredje siktede, en 20-årig fra Eigersund, fredag. Siktelsen for ham er endret, men posten som gjelder medvirkning til drap opprettholdes. 20-åringen blir varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud. Mannen nekter straffskyld.

og kjennelsen om varetektsfengsling fra Stavanger tingrett ble anket.

Foreldrene vil ha svar

Kjersti Jæger ble utnevnt som bistandsadvokat for foreldrene onsdag og har vært i kontakt med dem siden da. Hun sier at foreldrene har det tungt.

– De har ikke behov for å si så mye. Det er en tung og vanskelig tid, selvsagt. De ønsker å skjermes fra mediene, sier hun.

– Det viktigste for foreldrene er å få svar på hva som er skjedd, og håper at svarene vil komme så snart som mulig. Det er veldig positivt at politiet kunne gå til raske pågripelser, og forhåpentlig kan oppklare saken ganske snart, sier Jæger.