Jærbedriftene i koronakrisen: Jærmuseet seier opp 26. Aarbakke har det lågaste sjukefråværet nokosinne

Koronakrisa slår særs ulikt ut for bedriftene på Jæren, men det er ein vanskeleg situasjon for alle.