Kvart år må politiet leggja vekk ei rekkje lovbrot fordi det er tvil om gjerningspersonen er tilrekneleg. Bare i løpet av dei to siste åra har det vore 190 slike saker på Jæren. Kvart år blir det henlagt rundt 500 saker i Sør-Vest politidistrikt på dette grunnlaget.

Ei lovendring som trådde i kraft i 2016 skulle gjera det enklare å dømma psykisk sjuke kriminelle gjengangarar til tvungent psykisk helsevern, men dette har vist seg vanskeleg å få til i praksis.

Ingen av sakene som er etterforska ved Jæren lensmannskontor har endt med dom på tvungent psykisk helsevern etter den nye lova.

– Dette er krevjande. Utilreknelege personar kan ikkje straffast. Samtidig har me behov for å beskytta mot lovbrot med omfattande konsekvensar for andre borgarar og samfunnet. Dette er bakgrunnen for lovendringa i 2016, seier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Ho legg til at regjeringa i Hurdalsplattformen har lagt opp til å gjennomgå ansvarsfordelinga knytt til handtering og oppfølging av personar med rus- og psykiatrilidingar.

– Det arbeidet har me starta på, seier Enger Mehl.

Les også

Fire personar er knytt til 134 lovbrot i løpet av to år. Ingen av dei kan straffast

– Kvifor har ikkje lovendringa frå 2016 hatt nokon synleg effekt?

– Eg vil ikkje konkludera med at lovendringa ikkje har hatt nokon synleg effekt. Dette må bli analysert nærmare, og eg kan derfor ikkje i dag koma med eit svar på det. Regjeringa må få lov til å sjå nærmare på dette. Då er det naturleg at me snakkar med både politi og påtalemyndigheit.

– Kva kan gjerast for å betra situasjonen?

– Som sagt, dette er krevjande, og me er i gong med å sjå på det som ligg bak tala. Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet jobbar med å tydeleggjera ansvars- og oppgåvefordelinga mellom helse- og omsorgstenestene og politiet for å sikra at politiet sine ressursar blir brukt på rett måte, seier justisminister Emilie Enger Mehl og held fram:

– Politidirektoratet og Helsedirektoratet har fått i oppdrag å revidera det felles rundskrivet om helsetenestene og politiets ansvar for psykisk sjuke.