Klepp-bedrift inngår storkontrakt med Q-Meieriene

RobotNorge har inngått kontrakt med Q-Meieriene. Prosjektet blir gjennomført fra hovedkontoret på Klepp

RobotNorge har inngått kontrakt med Q-Meieriene. Prosjektet blir gjennomført fra hovedkontoret på Klepp Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

I tøff konkurranse med andre tilbydere var det RobotNorge som sikret seg den eksklusive kontrakten.

DEL

Q-Meieriene har valgt RobotNorge som totalleverandør av robotisert palletering og helautomatisert lager- og logistikkløsning til sitt nye produksjonsanlegg på Klepp Stasjon som skal stå klart i 2021.

Le­ve­ran­sen in­klu­de­rer in­du­stri­ro­bo­ter for pal­le­te­ring av pro­duk­ter som melk, yog­hurt og juice samt full­au­to­ma­ti­ser­te trans­port­løs­nin­ger be­stå­en­de av bane- og heis­sy­ste­mer, palle­la­ger og selv­kjø­ren­de truc­ker.

RobotNorge har vun­net kon­trak­ten i kon­kur­ran­se med and­re til­by­de­re, og til­de­lin­gen re­pre­sen­te­rer en av de stør­ste en­kelt­kon­trak­te­ne i his­to­ri­en til RobotNorge.

– Av­ta­len er en be­kref­tel­se på den kom­pe­tan­se og er­fa­ring RobotNorge har in­nen­for ro­bo­ti­se­ring og au­to­ma­ti­se­ring av norsk pro­duk­sjons­in­du­stri. Vi er svært for­nøyd med tilliten som er gitt ved til­de­lin­gen og ser fram til å le­ve­re nok et so­lid pro­sjekt til Q-Meie­ri­ene, sier Jean-Marc Lau­nay, ad­mi­nist­re­ren­de di­rek­tør i RobotNorge.

Pro­sjek­tet vil bli gjen­nom­ført fra RobotNorges ho­ved­kon­tor på Klepp med bi­drag fra un­der­le­ve­ran­dø­rer i Norge og Sve­ri­ge.

RobotNorge ble etab­lert i 2003 som et ut­spring fra ABB-fa­brik­ken på Bry­ne og er ene­for­hand­ler og integratør av hele ABBs ro­bot­sor­ti­ment i Norge.

Be­drif­ten har de to siste åre­ne vært i en eks­pan­sjons­fase og har i dag 30 an­sat­te for­delt på tre lo­ka­sjo­ner: Klepp, Grimstad og Øst­lan­det.

Ny­ere tek­no­lo­gi som Vision sy­ste­mer, Virtual Rea­li­ty (VR), Kunstigintelligens (AI) og Automated Guided Vehicles (AGV) er fo­kus­om­rå­der i RobotNorge sin vi­de­re ut­vik­ling.

Artikkeltags