Gå til sidens hovedinnhold

Koronakommisjonen: Myndighetene har samlet sett håndtert pandemien godt

Koronakommisjonens leder Stener Kvinnsland overleverer kommisjonens sluttrapport til statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse på Statsministerens kontor. Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie vil også være til stede, samman med flere av medlemmene i kommisjonen.

Myndighetene har håndtert pandemien godt, men det er kritikkverdige forhold, særlig ved beredskapen, konkluderer Koronakommisjonen.

Saken blir oppdatert. Last inn siden på nytt for å få siste versjon.

– Kommisjonens vurdering er at myndighetene samlet sett har håndtert pandemien godt, men granskingen har også avdekket kritikkverdige forhold, særlig ved beredskapen, sier lederen for koronakommisjonen, Stener Kvinnsland.

Etter et år med pandemi er Norge blant landene i Europa som har lavest dødelighet og som er minst rammet økonomisk, slår kommisjonen fast.

I en krevende situasjon for landet har myndighetene omstilt seg raskt og tatt beslutninger som har vært avgjørende for hvordan krisen har utviklet seg, konkluderer kommisjonen. Samtidig kunne ikke myndighetene ha lykkes hvis ikke befolkningen hadde sluttet opp om smitteverntiltakene.

Alvorlig svikt at vi ikke var forberedt på pandemi

– Regjeringen visste at en pandemi var den nasjonale krisen som var mest sannsynlig, sier kommisjonsleder Stener Kvinnsland.

Dette har vært framhevet lenge, både i Norge og internasjonalt, påpeker han.

– Vi mener det var en alvorlig svikt at vi likevel ikke var forberedt da covid-19-pandemien kom. Vi mener det ikke var beredskap for omfattende smitteverntiltak. Smittevernloven gir muligheter gir mulighet til å stenge ned store deler av samfunnet. Regjeringen var likevel ikke forberedt på å bruke slike tiltak, sier Kvinnsland.

Han sier kommisjonen verken fant planscenarioer, øvrige planer, eller at man hadde øvet på de faktiske scenarioene.Ingen vurdering av konsekvenser

Det var riktig å stenge ned 12. mars i fjor, men tidspresset ble større enn nødvendig. Det var lite kunnskap om effekten av de inngripende tiltakene og stor usikkerhet om hvor utbredt smitten var.

– Allerede i midten av februar snakket Helsedirektoratet om at det kunne bli aktuelt med inngripende tiltak. Likevel ble ingen andre departementer involvert, og vi finner ingen spor av at samfunnskonsekvensene av tiltak ble vurdert før nedstengingen, sier Kvinnsland.

Manglet en plan for å stoppe importsmitte

Regjeringen manglet en plan for å stoppe importsmitte høsten 2020, ifølge koronakommisjonen.

Sommeren og høsten i fjor ble det gjort unntak fra innreise- og karanteneregler for utenlandske arbeidere. Ordningen med at arbeidsreisende kunne teste seg som alternativ til karantene, var basert på at arbeidsgiverne skulle organisere, gjennomføre og finansiere testingen.

I tillegg hadde arbeidsgiverne ansvar for smitteverntiltak og for at boforholdene tilfredsstilte krav til karantene. Det var overbelastede kommuner som hadde ansvar for å føre tilsyn med at kravene ble fulgt.

– Regjeringen lagde regler for arbeidsreisende uten gode systemer for å kontrollere at de ble fulgt, sier leder for koronakommisjonen, Stener Kvinnsland.

Da regjeringen innførte strengere grensekontroll mot slutten av 2020, hadde de ikke verktøy for å gjennomføre den. Registreringer av reiser over grensen foregikk i starten med penn og papir.

Fortsetter arbeidet

Regjeringen ønsker at koronakommisjonen fortsetter arbeidet til pandemien er over. Så godt som alle medlemmene har takket ja til å fortsette arbeidet.

– Vi må lære av krisen vi nå står midt oppe i, slik at vi er bedre forberedt neste gang noe skjer, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun fikk overlevert koronakommisjonens rapport onsdag.

Kommisjonen har sett på hvordan Norge og myndighetene har taklet pandemien.

– Vi står fremdeles midt i en pandemisituasjon. Derfor har ikke kommisjonen kunnet evaluere alle sidene av myndighetenes håndtering. Derfor ønsker regjeringen at kommisjonen fortsetter sitt arbeid til pandemien er over.

– Jeg er glad for at nesten alle kommisjonsmedlemmene har takket ja til å fortsette i sine verv, sa Solberg.

Hun var tydelig på at kommisjonens arbeid er viktig.

– Vi må lære av krisen vi står midt oppe i, sånn at vi er bedre forberedt neste gang noe skjer.

De 17 hovedpunktene i koronakommisjonens rapport:

 • Myndighetenes håndtering har samlet sett vært god.
 • Myndighetene visste at en pandemi var den nasjonale krisen som var mest sannsynlig, og som ville ha de mest negative konsekvensene. Likevel var de ikke forberedt da den omfattende og alvorlige covid-19-pandemien kom.
 • Regjeringen har i beredskapsarbeidet ikke tatt hensyn til hvordan risiko i én sektor avhenger av risikoen i andre sektorer.
 • Regjeringen visste at det var stor sannsynlighet for at det ville bli vanskelig å skaffe smittevernutstyr under en pandemi.
 • Kommisjonen vurderer at det var riktig å sette inn inngripende smitteverntiltak 12. mars 2020.
 • Beslutningene om å innføre de inngripende smitteverntiltakene 12. mars 2020 skulle vært truffet av regjeringen, ikke Helsedirektoratet.
 • I begynnelsen av koronapandemien forsikret ikke myndighetene seg om at smitteverntiltakene var i tråd med Grunnloven og menneskerettighetene.
 • Under covid-19-pandemien har norske myndigheter brukt smitteverntiltak i et omfang som ingen hadde forestilt seg eller planlagt for.
 • Kommisjonen mener myndighetene jevnlig må vurdere strategien for hvordan pandemien håndteres.
 • Det er en styrke at kommunene har et stort ansvar for smittevern i Norge.
 • Smittevernloven har vært et viktig verktøy i krisehåndteringen, men den bør revideres.
 • Myndighetene har samlet sett lykkes godt med kommunikasjonen ut til befolkningen.
 • Regjeringen manglet en plan for å håndtere importsmitte da det kom en ny smittebølge i Europa høsten 2020.
 • Alle er berørt av pandemien, men den har rammet skjevt.
 • Barn og unge bærer en stor byrde under pandemien, og konsekvensene kan vise seg å vare utover i livsløpet til dem som er unge i dag.
 • De økonomiske kostnadene ved pandemien blir høye.
 • Det er for tidlig å konkludere om de langsiktige konsekvensene av pandemien.

Kilde: NTB