Tone Steinsland er ny styremedlem i Nortura

Av

Tone Steinsland (41) frå Steinsland i Time er valt inn som styremedlem i kornsernstyret i Nortura.