Prisen Per­so­nal Injury Lawyer of the Year ble utdelt i Køben­havn rett før helga, og mot­ta­kerne er altså de to advo­ka­tene på Havers advo­kat­kon­to­rer på Bryne og i Stavanger.

Det er den euro­pe­iske personskadeadvokatforeningen (PEOPIL) som deler ut prisen, og i begrun­nel­sen peker juryen på den norske høy­es­te­retts­dom­men fra 8. juni i år, der Carl Aasland Jer­stad og Linda Egeland fikk fullt gjen­nom­slag for sin klient. Den såkalte Amerikasaken hand­ler om et barn som ble skadet under fødsel i Norge, men som etter noen måne­der flyt­tet til USA sammen med sin norske mor og ame­ri­kanske far.

Sakens kjerne var om barnet hadde krav på erstat­ning for pleie- og omsorgs­utgif­ter basert på utgifts­ni­vået i USA, som er mye høyere enn i Norge. Høy­es­te­rett slo fast at slik skulle det være, og det fører til en til­leggs­utbe­ta­ling på flere titalls mil­li­o­ner kroner for å dekke utgif­tene til barnet.

Dommen åpner for at per­so­ner som skader seg i Norge, men som ikke bor eller kommer til å bo i Norge, kan til­kjen­nes erstat­ning basert på for­hol­dene i sine hjem­land.

Både Carl Aasland Jer­stad og Linda Egeland er part­nere i Haver Advo­kat­firma AS, og begge har møte­rett for Høy­es­te­rett.