Har ik­kje MDG hø­ga­re am­bi­sjo­nar enn å hind­ra bud­sjett­ka­me­ra­ta­ne sine i å gje­ra eit dår­leg mil­jø­bud­sjett, endå dår­le­ga­re?

Av

Partiet kunne i staden ha sikra fleirtal for fellesforslaget frå Senterpartiet, Arbeidarpartiet og oss, skriv kom­mu­ne­sty­re­grup­pa til SV i Time.