Næ­rings­li­vet på Jæren stål­set­ter seg: – Sam­men skal vi kom­me styr­ket gjen­nom det­te

Fle­re av de sto­re næ­rings­livs­ak­tø­re­ne på Jæ­ren for­be­re­der seg på korona-ring­virk­nin­ger.