Datasenterbransjen globalt står for nesten like store CO2 utslipp som flybransjen – ca. 2%. Lyse og Time kommune prøver å få store internasjonale aktører til å etablere seg på Kalberg, dette er utrolig bra! Det er nettopp slike initiativ regionen virkelig trenger. Vi trenger slike nye grønne datasentre og grønne arbeidsplasser i vår region.

Jeg leste for noen år siden at ett eneste google-søk bruker energi tilsvarende det å kjøre 70 meter med en bil. Dette er kanskje ikke helt riktig i dag, men illustrerer likevel godt at informasjonssamfunnet med intensiv bruk av mobil, PC, nettbrett og spill er svært energikrevende.

Du bruker noe strøm for å lade din mobil, men det virkelige strømforbruket skjer i digre datasentre som er storkjøpere av elektrisk kraft. Du tenker nok ikke på det, men når du i dag benytter mobilen er det garantert at du bruker kull, olje eller gass som energikilde i et datasenter i Irland, USA eller et annet sted i verden. Ved å bygge datasentrene i Norge flyttes energiforbruket over til norsk fornybar kraft – det tas klimaansvar, samtidig som det skapes nye arbeidsplasser innenfor en sektor som er i stor vekst.

Fra 2023 vil det være store mengder kraft tilgjengelig på Kalberg. Mye kraft er en forutsetning for etablering av datasentre. I tillegg er tilgang til flere internasjonale fibernettverk helt nødvendig – dette er nå på plass fordi en ny fiberkabel fra Rogaland til England allerede er besluttet (Euroconnect/NO-UK).

Det er også andre forhold som er viktige i en beslutning om å bygge et nytt datasenter, blant annet: utvidelsesmuligheter (store arealer), temperaturforhold, mulighet for bruk av overskuddsvarmen, god tilgjengelighet (fly, bil, båt, tog), sikkerhet, politisk stabilitet osv. Vår region og Kalberg scorer høyt på alle disse områdene.

Da jeg var leder for datasenterselskapet Green Mountain for noen år siden gjorde vi en undersøkelse omkring ringvirkningene av datasentervirksomheten. Konklusjonen var at det skapes ca. 30 arbeidsplasser per 1 MW (mega watt = 1000 kW) strømforbruk. For en etablering på Kalberg på 500 MW, vil nok ringvirkningene være noe mindre per MW. Men, basert på erfaringer fra andre etableringer er det rimelig å anta at det skapes 15-20 arbeidsplasser per MW.

Det vil altså kunne skapes mellom 7.500 og 10.000 arbeidsplasser (årsverk) inklusive ringvirkninger i løpet av en 10 årsperiode, de aller fleste vil være lokale og i vår region. Grønne arbeidsplasser. I en region med et stort omstillingsbehov. Dette initiativet vil sikre at vårt lokale næringsliv kan fornyes og omskapes fra å være nærmest totalt avhengig av olje- og gassindustrien. Fortsatt energibasert, men nå basert på fornybar kraft.

Det kreves store arealer for å tiltrekke oss slik virksomhet, nylig kjøpte Google en tomt på 2.000 mål nord for Skien, nettopp omregulert fra LNF område (Landbruks-, natur- og friluftsområde) til kraftkrevende industri. Apple har etablert datasenter på en 2.850 mål stor tomt i Viborg for å kunne bruke norsk fornybar energi (strømkabel over Skagerak kommer i land her). Det er arealer av slik størrelse som etterspørres og som må leveres om store internasjonale datasentre skal etableres. Skal vi være med å skape nye framtidsretta arbeidsplasser må vi sammen få dette på plass. Nå.

De internasjonale datasenteraktørene foretar alltid sine etableringer i nært samspill med offentlige myndigheter. Dette for å sikre at både selskapenes og det offentliges interesser blir ivaretatt på en forutsigbar, helhetlig og best mulig måte. Mellommenn og eventuelle bindinger vil rett og slett kunne stoppe etableringer.

Vi er alle enige om at de store internasjonale gigantene må bidra mer til felleskapet, men det som er helt sikkert er at slike etablering vil føre til store skatteinntekter for regionen og landet gjennom de arbeidsplassene som skapes. Et norsk datasenter skatter i Norge for verdiskapningen som skjer i Norge og de 7.500-10.000 ansatte får lønn i Norge og de skatter til Norge.

Jeg heier på Time Kommune, dette er et initiativ som virkelig gjør at vi kan skape et nytt bein å stå på for hele regionen. Sørg for at det er her det skjer, ikke på Østlandet som nok er alternativet. En klok og framtidsretta regulering av Kalberg må sikres – det haster.