(Nettavisen)

Se reaksjoner på statsbudsjettet fra vandrehallen:

- Norsk økonomi er ute av krisen. Halvannet år etter at vi måtte stenge samfunnet, har vi tatt hverdagen tilbake. Med samarbeid og handklekraft har vi håndtert det bratteste økonomiske fallet siden andre verdenskrig, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) i sin tale i Stortinget tirsdag.

Kommentar: Dårlige nyheter for alle som har hytte, utleieleilighet eller verdifull bolig

Statsbudsjettet for 2022 er på 1500 milliarder kroner.

Budsjettforslaget byr blant annet på store skattelettelser. Sanner mener en «vanlig familie» vil betale nesten 16.000 kroner mindre i skatt enn med skattenivået i 2013.

I budsjettet foreslår regjeringen blant annet å redusere trinnskatten for dem med lavest inntekt, og et eget jobbfradrag som kan gi dem under 30 år mer enn 5000 kroner lavere skatt.

Les også: Raser mot alkohol-smell

Les også: Så mye dyrere blir biler i 2022 - ladbare hybrider får et avgiftssjokk

Stikkord fra budsjettforslaget:

 • Regjeringen prioriterer lettelser i inntekts- og formuesskatten i 2022.
 • Det foreslås lettelser i personbeskatningen på 4,8 milliarder
 • 84 prosent av skatteyterne får lavere skatt med forslaget, ifølge regjeringens forslag. (I snitt anslås det 1100-1200 kroner i lavere skatt for den enkelte)
 • Formuesskatten reduseres med 535 millioner kroner
 • Rundt 1,5 milliarder kroner i skattelette til unge i jobber med lav og middels inntekt.
 • Øker miljø og bilavgifter på 3,7 milliarder kroner
 • Det foreslås et jobbfradrag for unge, lavere trinnskatt, økning i den lave satsen i foreldrefradraget, lavere verdsettelse av aksjer og en gunstigere opsjonsskatteordning for oppstartsselskaper. I tillegg foreslås visse justeringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgifer.
 • Flypassasjeravgiften gjeninnføres i budsjettforslaget
 • CO2-avgiften økes med 28 prosent
 • Bistandsbudsjettet økes med 3,8 mrd. kroner til 41,9 milliarder kroner
 • Nav styrkes med 441 millioner kroner.
 • Regjeringen setter av 8,6 milliarder kroner til å styrke næringslivet og bevilger store beløp til blant annet Grønn plattform, Nysnø, Ocean Space Center og InvestEU.
 • Regjeringen foreslår å øke satsene i CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler og å stramme inn særfordelen for ladbare hybridbiler i engangsavgiften.
 • Videre foreslår regjeringen å avvikle fritaket for elbiler i omregistreringsavtgiften og innføre full sats for elbiler i trafikkforsikingsavgiften.
 • Fritaket fra merverdiavgift for elbiler foreslås videreført ut 2022.
 • Se flere sentrale punkter fra budsjettforslaget i faktaramme nederst i saken

Erna Solberg: - Går veldig godt i norsk økonomi

- Dette er et budsjett som forteller at det går veldig godt i norsk økonomi. Vi har gått fra mangel på jobber til mangel på arbeidskraft i mange sektorer. Nå er det vår oppgave å sørge for at folk er kvalifisert til disse jobbene, uttalte statsminister Erna Solberg til Nettavisen i vandrehallen på Stortinget.

- Hva frykter du at Støre skal gjøre med statsbudsjettet?

- Jeg frykter at de skal kutte i saker vi i fellesskap har vært enige om å prioritere, slik som på kunnskap og kompetanse eller klimatiltak. Husk at utslippsbudsjettet gjelder for hele neste tiårsperiode, og det tonnet som kuttes det første året, er viktigere enn det disste året. Det er det viktig at de ikke tuller for mye med.

Roser «folk flest»

- Det er klart jeg er spent. Statsbudsjettet betyr mye for folks hverdag, sa finansministeren på vei til Stortinget tirsdag for å legge fram forslag for statsbudsjettet for 2022.

- Folk flest har gjort en stor jobb. Min jobb har vært å bidra med økonomiske støttetiltak, sa Sanner om unntaksåret som har vært preget av pandemi og store, statlige støttetiltak for å redde økonomien.

- Vi tar oljepengebruken ned, sa Sanner før han gikk inn i Stortinget.

Oljepengebruken

Regjeringen foreslår en oljepengebruk på 322,4 milliarder kroner (strukturelt oljekorrigert underskudd), 84,4 milliarder kroner mindre enn i år. Uttaket fra oljefondet blir dermed 2,6 prosent.

Les også: Støre om kuttet i formuesskatt: – Ikke en politikk vi mener er riktig

Erna Solberg: - Vemodige dager

- Det er noen vemodige dager når du skal takke av alle og folk du har jobbet intenst med, både i den politiske staben, men også de som jobber i embetsverket. Du har jo jobbet i mange år sammen med folk som du kjenner og liker, og nå skal de serve noen andre, sier avtroppende statsminister Erna Solberg til NTB.

Blant nyhetene på budsjettet er altså at regjeringen går inn for å sette opp CO2-avgiften med 28 prosent. Prisen på bensin og diesel skal ikke lenger skjermes fra økningen.

Les også: Listhaug: – Høyre er ikke til å kjenne igjen

CO2-endring kan stå for fall

De foreslåtte endringene i CO2-avgiften kan stå for fall når Arbeiderpartiet og Senterpartiet skal sette sitt preg på Solberg-regjeringens siste statsbudsjett.

– Det følger dessverre et ganske kjent spor, sier Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik på spørsmål fra NTB om hva han tenker om regjeringens statsbudsjett for 2022.

Det er nå opp til den nye Ap-Sp-regjeringen å gjøre sine endringer i budsjettet og legge det fram for Stortinget. Gjelsvik varsler allerede nå at de må se på en foreslått økning i CO2-avgiften på 28 prosent.

Forslag til statsbudsjett for 2022

Sentrale punkter i Solberg-regjeringens foreslåtte statsbudsjett for 2022.

* Regjeringen foreslår en oljepengebruk på 322,4 milliarder kroner (strukturelt oljekorrigert underskudd), 84,4 milliarder kroner mindre enn i år. Uttaket fra oljefondet blir dermed 2,6 prosent.

Skatt og avgift

* Rundt 1,5 milliarder kroner i skattelette til unge i jobber med lav og middels inntekt.

* CO2-avgiften øker med 28 prosent, fra 591 til 766 kroner.

* Prisen på bensin og diesel skjermes ikke lenger fra økningen i CO2-avgiften.

* Elavgiften reduseres med 1,5 øre. Det tilsvarer et kutt på 9 prosent.

* Innføring av en avgift på landbasert vindkraft på 1 øre per kwh. Avgiftsinntektene skal fordeles til vertskommuner for vindkraft.

* Skatt på opsjoner utsettes til aksjene selges. De skattes da som kapitalskatt, ikke som lønnsskatt, som i dag.

* Momsfritaket for elbiler videreføres.

* Større skattefradrag for reisekostnader for de som bor i de minst sentrale 300 kommunene.

* Grensene i foreldrefradraget utvides. Endringen innebærer en skattelette på om lag 2.200 kroner for hvert barn utover det første.

* Egenandelstaket på frikort endres til 2.921 kroner, en økning på 461 kroner.

* Formuesverdien av aksjer og driftsmidler reduseres til 50 prosent av formuesskattegrunnlaget. Bunnfradraget økes til 1,6 mill. kroner. Samlet kutt i formuesskatten beregnes til 535 millioner kroner påløpt og 425 millioner kroner bokført.

Olje, energi, klima og miljø:

* Klimainvesteringsfondet Nysnø får 900 millioner kroner, 200 millioner kroner mer enn i årets budsjett.

* Etter kjempeinvasjonen av pukkellaks i sommer settes 15,3 millioner kroner av til flere feller i elvene i Finnmark.

* Kullkraftverketet på Svalbard skal erstattes med et dieselkraftverk.

* Bevilgningen til atomoppryddingen etter prosjektene på Kjeller og i Halden økes med 106 millioner kroner til 797 millioner kroner.

* Regjeringen vil bruke nesten 3,9 milliarder kroner på CO2-håndtering.

Samferdsel:

* Én milliard til ny låneordning til Nye Veiers arbeid med Ringeriksbanen. Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 får i tillegg 500 millioner kroner i tilskudd.

* 200 millioner kroner av totalt 3,1 milliarder staten har lovet til ny flyplass i Bodø

* 100 millioner til ny E16 mellom Arna og Voss

* Norsk luftfart styrkes med 1,44 milliarder kroner. 828,5 millioner kroner er satt av til statlige kjøp av regionale flyruter.

Helse:

* 3,2 milliarder kroner til innkjøp av vaksiner og vaksinasjon i 2022. 150 millioner til drift av koronavaksinasjonsprogrammet.

* 200 millioner kroner til psykisk helse for barn og unge.

* 100 millioner kroner skal brukes til å følge opp deler av rusreformen.

* Allmennlegetjenesten styrkes med ytterligere 300 millioner kroner.

* Tre lån til nye sykehusprosjekter: Sykehuset Telemark i Skien, psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus og byggetrinn 2 ved Haugesund sykehus. Samlet 7,3 milliarder kroner i lån til nye og allerede igangsatte prosjekter i helseforetakene.

Skoler og barnehager:

* 800 millioner kroner for å sikre at unge fullfører videregående skole. 104,2 millioner kroner til ekstra timer i naturfag og 20,5 millioner kroner til lærerspesialister.

* 400 millioner kroner til fritidskortordningen.

* 120 millioner kroner til sikre flere barnehagelærere.

Justis:

* Inntektsgrensa for fri rettshjelp heves med 10 prosent.

* 42 millioner kroner til et nytt a-krimsenter for Troms og Finnmark i Alta.

* 2 millioner kroner til etablering av en kommisjon som skal gjennomgå partnerdrap.

* 8 millioner kroner til tiltak mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet. 3 millioner kroner øremerkes til en pilot for exit-program for gjengkriminelle.

Forsvar:

* Forsvarsbudsjettet økes med 6,6 prosent til om lag 69 milliarder kroner.

* 451 millioner kroner til å satse på Garnisonen i Porsanger.

* De nye kampflyene har en innkjøpspris på 90,2 milliarder kroner, vil koste 316 milliarder å drifte ut levetiden og baser må opprustes for 8,3 milliarder. Samlet sett ventes de nå å koste 415 milliarder kroner.

IT:

*1,8 milliarder kroner til digitalisering for å bidra til et grønnere samfunn. Blant annet 205 millioner kroner til bredbånd i distriktene.

* 316 millioner kroner til å fortsette med IKT-moderniseringen av Nav.

* En ny IT-satsing, med en ramme på 121 millioner kroner over fem år, skal gi effektiv tilgang til data om sjøbunnen.

Arbeids- og næringsliv:

* 330 millioner kroner til kommuner med næringsliv som fortsatt sliter som følge av pandemien.

* Bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak reduseres med 580 millioner kroner.

* En ettårig økning på 75 millioner kroner i bevilgningene til Nav. I tillegg en økning på 50 millioner kroner for å bidra til en øvrig styrking av etaten.

* Utgiftene til folketrygden øker med 20 milliarder kroner fra saldert budsjett og antas å bli 490 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2022.

Kultur og idrett:

* 162 millioner kroner til å få på plass et skreimuseum i Lofoten.

* Stiftelsen Human Rights Service mister statsstøtten.

* Nær 30 millioner kroner mer til økt satsing på film og dataspill.

* Det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy får 378 millioner kroner.

Forskning:

* 40 millioner kroner til et nytt distriktsprogram for kompetanseutvikling og en søknadsbasert ordning for studiesentre og lignende.

* Startbevilgning på 110 millioner kroner til Blått bygg ved Nord universitet i Bodø og 10 millioner kroner til brukerutstyr i statsbudsjettet for 2022.

* 6,2 millioner kroner til et nasjonalt kompetansemiljø for anvendt kryptologi.

Øvrig

* Bistandsbudsjettet økes med 3,8 milliarder kroner. I tillegg settes det av 2 milliarder til et klimafond som skal støtte omlegging til fornybar energi i utviklingsland.

* Den nye totalprisen for det nye regjeringskvartalet er på nær 40,7 milliarder kroner, en økning på 5 milliarder kroner.

* 2 milliarder kroner i økte frie inntekter til kommunene, som også får varig økte skatteinntekter på 3,2 milliarder kroner.

* Husbanken får en milliard kroner som skal brukes til boliglån i distriktene.

* Bostøtteordningen styrkes med 70 millioner kroner. Dette skal brukes til å senke egenandelen for husstander med flere enn én person.

(©NTB)