Kjære alle sammen!

Vi har lagt bak oss et vanskelig og krevende år.

Ved inngangen til 2021 var vi midt i en utfordrende koronapandemi, men med noen positive signaler om mulig godkjenning av noen aktuelle vaksiner.

Ved utgangen av samme år har vi vært gjennom krevende restriksjoner, et optimistisk vaksinasjonsprogram via gradvise lettelser i restriksjonene til en tilnærmet gjenåpning av landet.

Korona og vaksinering

Dessverre viser utviklingen etter åpningen at både antall smittede og sykehusinnlagte steg betydelig mer enn forventet, og ble mer alvorlig og bekymringsfull.

Koronapandemien er tydeligvis langt fra over, og dette må vi også håndtere fremover.

Jeg hadde håpet at korona ikke skulle vært tema i min nyttårstale enda en gang. Men, vi må nok fortsatt forholde oss til navnene Nakstad, Guldvog, Stoltenberg, Aavitsland og Kjerkol i mediene også langt inn i dette året.

Vaksinasjonsgraden i Norge er heldigvis høy, men det er fortsatt mange som mangler både første og andre dose. Vi skal ha respekt for at noen ikke ønsker å vaksinere seg, men dette bidrar til at smitten får spre seg lettere, og spesielt blant de som ikke er vaksinerte.

Myndighetene har oppfordret alle til å vaksinere seg, og det er å håpe at vaksinasjonsgraden vil bli høyere.

Likevel; årsaken til at vi er der vi er nå i Norge, er at vi har gått gjennom et omfattende vaksineringsprogram. Å iverksette dette programmet var ingen selvfølge for et helsepersonell som allerede var slitne og fortsatt stod i en krevende arbeidssituasjon. Vi hadde rett og slett ikke nok personell til å gjennomføre dette. For Klepp sitt vedkommende var det da naturlig å spille på Frivilligsentralen sine ressurser for å klare dette. Heldigvis har vi en Frivilligsentral som fungerer veldig bra, og som var positive til å påta seg organiseringen av vaksineringen. Dette har blitt gjennomført på en glimrende måte, og vi må bare takke alle sammen som meldte seg frivillig for en fantastisk innsats! Det er godt å konstatere at dugnadsånden fortsatt står sterkt i vår kommune.

Det er også viktig å berømme det gode samarbeidet vi har hatt med Time kommune i starten av vaksinasjonsprogrammet.

Når vi skulle starte opp i april, var vi så heldige at Vardheia ungdomsskole allerede sto ferdig, og begge kommunene kunne benytte de fantastiske fasilitetene i denne skolen til vaksinasjon.

Det er godt at vi har gode naboer!

Det som kanskje blir mest bekymringsfullt fremover, er ettervirkningene etter koronaen. Det får vi ikke svar på før det har gått noen tid, men allerede nå ser vi en økning med yngre personer som har utfordringer når det gjelder psykisk helse.

Her er det viktig at de som sliter, blir fanget opp og får nødvendig hjelp så snart som mulig og kommer inn i en meningsfull hverdag.

Ellers er det helt sikkert mange som i løpet av koronaperioden har fått endret jobbsituasjonen sin. Det kan være at man har vært nødt til å finne seg en ny jobb, eller i verste fall ikke har en jobb å gå til.

Det betyr som oftest at man også får en ny og forverret økonomisk situasjon.

Heldigvis er det bra aktivitet i det lokale næringslivet, og det kan bidra at flere finner seg en ny jobb.

Juryarbeid kommunehus/kirkeI høst har vi også gjennomført et juryarbeid i forbindelse med ny kirke og renoveringen av rådhuset til nytt kommunehus. Jeg har vært så heldig å ha vært med i dette arbeidet, og kan forsikre at arbeidet har vært interessant og blitt gjennomført på en grundig, seriøs og engasjert måte, i samarbeid med kompetente arkitekter som bistod arbeidet vårt. Vi håper vinnerutkastet blir et bra konsept for både kirken og de aktørene som skal inn i det nye kommunehuset. Det vil nok bli noen justeringer av dette innenfor de rammene vinneren av konkurransen kan akseptere. Dette håper jeg blir spennende til slutt.

InnbyggerinitiativerI kjølvannet av offentliggjøringen av arkitektkonkurransen oppstod et innbyggerinitiativ mot bygging av kirken. Jeg er klar over at det vil være forskjellige oppfatninger blant folk på de fleste beslutningene vi politikere tar. Også i denne saken.

Jeg, og mange med meg setter pris på engasjement og initiativ fra innbyggerne i Klepp. Innbyggermedvirkning er viktig for både politikere og administrasjon. Men, det blir krevende når initiativene kommer når prosessene er kommet så langt at det blir vanskelig å snu. På dette tidspunktet var dette prosjektet kommet så langt at det var å anse som et prosjekt.

Jeg har nå vært i Klepp-politikken i over 22 år, og har i løpet av de to siste opplevd tre innbyggerinitiativ, og bare ett i løpet av de 20 første årene. Er dette tilfeldig, eller er det en ny trend?

I dag er det er forholdsvis enkelt å etablere en protestgruppe på sosiale medier, og man får lett respons på et opprop alt etter hvordan man stiller spørsmål til gruppen.

Det er også naturlig å stille spørsmål om hvor representative initiativene er for et flertall i kommunen?

Utfordringen kan og være at initiativene starter uten at initiativtakeren har satt seg grundig nok inn i saken og tidligere vedtak knyttet til den.

Så kan vi også stille spørsmål om reglementet vårt som omhandler innbyggerinitiativ er tilstrekkelig oppdatert i forhold til hvordan initiativ oppstår og hvordan underskrifter innsamles i dag.

Det vi også opplever er at enkelte politikere lett kan «hive seg på» slike opprop, også selv etter at de har vært med på behandlingen av samme sak.

Dette blir for meg å betrakte som en ren omkamp. Det samme kan vi vel også karakterisere det som, når innbyggerinitiativ dukker opp etter at det er fattet lovlige vedtak.

Å komme i slike situasjoner er som nevnt vanskelig og krevende, i tillegg til at det tar mye tid og i verste fall fører til både utsettelser og større økonomiske uttellinger.

Jeg er også bekymret for rekruttering for å få personer til å påta seg politiske verv framover hvis det er dette som venter dem.

Da har vi også et demokratisk problem knyttet til slike situasjoner.

Så kan man si at det mangler informasjon «på veien» i de politiske prosessene. Kommunen informerer i flere kanaler, kommunestyremøter blir overført og andre medier omtaler viktige saker som er aktuelle. Da hadde det også vært flott hvis folk også søkte informasjon og i tillegg fortalte hvilke kanaler kommunen bør bruke i sin informasjonsflyt. Da kan kommunen også bli bedre.

Vardheia ungdomsskole

Et av de nærmeste og hyggeligste oppdragene mine i fjor var å ta del i åpningen av Vardheia ungdomsskole som ble klar til å ta imot elever fra både Time og Klepp til et nytt skoleår i fjor høst.

Under åpningen fikk vi også besøk av både undervisnings- og næringsministeren som begge var imponert over både selve skolen og ikke minst at to nabokommuner hadde funnet fram til en så god løsning.

En flott og moderne skole er nå fullført, og kan stå som et glimrende eksempel på et godt samarbeid mellom våre to kommuner. Dette er en «vinn-vinn-situasjon» for alle parter. Så får vi bare håpe at elevene også vil trives på skolen og at læringsmiljøet bidrar til gode resultater.

Kleppelunden skule og Sporafjell barnehage

Som sikkert vel kjent førte et innbyggerinitiativ mot utbyggingen ved Kleppeloen, samt endelig reguleringsplan til at prosessen med bygging av den nye barneskolen i dette området ble to år forskjøvet i tid. Alt rundt utbyggingen er nå klarert ut, og kommunen fikk i desember inn anbudene. Heldigvis var det seriøse aktører som kom med tilbud, og at det er mulig å bygge innenfor vedtatt ramme.

Da gjenstår bare å signere kontrakt med den beste entreprenøren slik at oppstart kan starte så snart som mulig. Det haster med å få denne skolen på plass slik at den kan åpnes til skolestart i 2024.

Prisøkningen på bygningsmaterialer den senere tid har vært utfordrende, og bidro til at den nye barnehagen som var planlagt og vedtatt bygd på Sporafjell dessverre ble noe dyrere enn det som var budsjettert. Det er likevel svært viktig at denne barnehagen blir bygd siden vi allerede har vedtatt å legge ned noen av de små barnehagene som er kostbare å drive.

Budsjettet for 2022

Kommunedirektøren la tidlig i november fram budsjett og handlingsplan for de kommende årene. Dette er et grundig og godt dokument som bygger på de gode tradisjonene og verdiene som Klepp er tuftet på, både når det gjelder nøkternhet og det å forvalte felleskapet sine verdier på en fornuftig måte.

Klepp kommune har i hovedsak en kostnadseffektiv drift. Men endring, utvikling og omstilling i raske og skiftende omgivelser må fortsatt stå sentralt for å møte nye krav og forventninger, samt evne til å levere trygge og effektive tjenester.

Driftsrammen er på kr 1,535 milliarder., et vesentlig beløp. Det viktigste elementet i budsjettet er at det ikke legges opp til kutt i tjenestetilbudet til våre innbyggere, i tillegg til at det er rom for satsing innen Helse og velferd for å håndtere den store økningen i den eldre befolkningen fremover. Tallet på personer over 80 år vil bli doblet de neste 10 årene.

Det vil også bli store uttellinger økonomisk på investeringssiden. De nærmeste store og viktige prosjektene er som tidligere nevnt Sporafjell barnehage som skal stå ferdig i 2023 og Kleppelunden skule som skal så ferdig i 2024.

På grunn av den store usikkerheten på materialkostnadene, er det foreslått å utsette byggingen av ny kirke og kommunehus med ett år.

Vi er klar over at framtidige budsjetter vil være stramme for de fleste kommunene, så også for Klepp. Etter høstens valg fikk vi først framlagt Solberg-regjeringen sitt budsjett, og etter skiftet fikk vi så Støre-regjeringen sine endringsforslag til opprinnelig budsjett. Heldigvis viste endringene at det ble en økt satsing innen kommunesektoren på kr 2,0 milliarder. Det slo positivt ut med ca kr 7,5 mill for Klepp kommune.

Den demografiske utviklingen viser gtydelig at det er innen helse og velferd vi vil ha de største utfordringene framover. Gjennom budsjettprosessen har det vært et politisk mål å styrke denne etaten ytterligere med kr 4,0 mill av de ekstra midlene i statsbudsjettet.

I tillegg er det prioritert å øke rammen innenfor SFO, kulturkontakter på sykehjem og en prøveordning med skolemat som vi håper blir permanent.

Barne- og avlastningsboligen

Som sikkert mange har fått med seg, nærmer det seg snart at barne- og avlastningsboligene i nærheten av Sirkelen er klare for innflytting.

Dette er noe jeg virkelig ser fram til. Det gikk dessverre noe lang tid før det ble et politisk flertall for dette prosjektet etter at Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet hadde kjempet for denne saken en stund. Nå skal det bli godt for disse barna å få flytte fra Sirkelen over til boliger som er tilrettelagt for denne gruppen.

Hva med 2022?

Selv om vi nå går inn i det nye året med kraftige restriksjoner på grunn av den nye omikron-varianten, er det også dem som sier at denne varianten kan kanskje være starten på slutten av pandemien. Det er å håpe at denne teorien slår til.

Nå er de aller fleste av oss leie av de begrensningene vi hele tiden må forholde oss til, og lengter sterkt etter en normal hverdag.

Med disse fremtidsforhåpningene vil jeg ønske alle et godt nytt år!