Når bonden skal utvikle driften sin, tar hun en kikk på kommuneplanens arealdel og aktuelle bestemmelser. Gjerne er det en egen kommunal landbruksplan, som bonden selv har gitt innspill til i planprosessen. Innspill som har dannet grunnlag for ønsket retning for utvikling av landbruket i kommunen.

Time kommune har tilsynelatende ikke samme holdning til planprosesser og planunivers. I rådmannens forslag til kommuneplan, som formannskapet behandlet på tirsdag, var overordnede planer fullstendig ignorert. Selv der fylkesmannen og fylkeskommunen har vist hvor det er motstrid i sine høringssvar til planprogrammet. Flertallet ønsket ikke å sende planen på høring som foreslått, mens mindretallet anket vedtaket til kommunestyret.

Både Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke, som ble vedtatt i oktober, og den interkommunale planen Bybåndet Sør, er i sterk konflikt med forslag til kommuneplan, og etablering av datalagringssenter på Kalberg. I begge planprosessene har kommunen vært aktive deltakere. Planene bygger på helhetlige løsninger for regionen, som overskrider kommunegrensene.

I rådmannens merknader skriver han at den nylig vedtatte regionalplanen ikke er god nok, som ikke har hatt tilstrekkelig fokus på kraftkrevende industri. Hvis kommunen ikke forholder seg til gjeldende regionalplan, vil man ta bort legitimiteten til hele planen.

Time kommune har heller ikke tid til å vente på en regional utredning av behovet for elektrisk kraft, vurdert opp mot prognoser for samfunnets øvrige kraftbehov. Argumentasjonen da Fagrafjell trafostasjon ble etablert, var at man skulle sikre stabilitet og kapasitet ut fra dagens og fremtidens kraftbehov i regionen.

Kommuneplanen bærer preg av hastverksarbeid og liten vilje til å ta innover seg innspillene som har kommet hittil i prosessen. Hastverk er sjelden heldig, enten man planlegger nytt løsdriftsfjøs eller datalagringssenter.

Om Time kommunes godt 400 bønder klarer å forholde seg til det omfattende planuniverset, burde man forvente det samme av kommunens rådmann og politikere.

På kommunestyremøtet 15. desember stiller bondelagene med gløgg, julekaker, og et håp om at kommunestyret fatter et vedtak med vern av matjord i tankene.

Irene Tjøstheim, organisasjonssjef Rogaland Bondelag