Streiken har vart i ca 3 måneder, men har fått virkelig merkbare konsekvenser først i de siste ukene.

Bakgrunnen for streiken er at lærerne fem år på rad har hatt en dårligere lønnsutvikling enn de andre kommunalt ansatte yrkesgruppene. Det er ikke lærerne selv som har regnet ut dette, men Teknisk beregningsutvalg (TBU), som er et utvalg bestående av representanter fra både arbeidsgivere og arbeidstagere.

Også vår forhandlingsmotpart KS (Kommunenes sentralforbund) er representert i TBU.

KS’ tilbud til lærerne ved dette tariffoppgjøret var en ny omgang med lavere lønnstillegg enn de andre KS-gruppene fikk. Dette kunne ikke lærerne godta.

For dette dreier seg ikke kun om lærernes lønn, men også om hvilke konsekvenser en negative lønnsutviklingen har fått for samfunnet: Omtrent hver femte undervisningstime gjennomføres nå av folk som ikke har lærerutdannelse. Er det et slikt skoleverk vi ønsker?

Det er i alle fall et slikt skoleverk KS ønsker.

KS’ forhandlingsleder Tor Arne Gangsø har uttalt at han ikke tror at de utdannede lærerne er de beste lærerne. Det er synd at Gangsø ikke får bestemme i helsevesenet. Da hadde fastlegekrisen for lengst vært over – ved at sjamanen Durek Verrett og andre kvakksalvere hadde blitt ansatt i de ledige fastlegestillingene.

Men Gangsø stopper ikke der. Han benekter tallene fra TBU og hevder at lærerne har hatt samme lønnsutvikling som andre KS-grupper. Han har dessuten gitt andre grupper en del av lønnspotten for 2023, men nekter å gjøre det samme for lærerne, fordi dette – ifølge Gangsø – ville være uhørt.

Streiken går ut over elevene. Men la meg få påpeke følgende:

1) Der er intet i veien for at kommunene holder fritidsklubbene åpne ut over normal åpningstid. Dette skulle kommunene ha god råd til med de lønnsmidlene man sparer mens lærerne er i streik. Dette skulle hindre at elever føler utenforskap.

2) Kommunens helsesykepleiere kan drive oppsøkende virksomhet under streiken.

3) Foreldre som skjønner at barna sliter psykisk, kan ringe PPT eller BUP.

4) Miljøarbeiderne er ikke i streik, og kan brukes.

Det er faktisk ikke lærernes oppgave å drive BUP- eller PPT- eller helsesøster- eller miljøarbeidervirksomhet. Er der for få ansatte i disse virksomhetene, er det kommunens – og ikke lærernes – feil.

Jeg er ansatt for å undervise i matematikk – jeg har ingen psykiatrisk kompetanse, og jeg kan ikke være sykepleier, og jeg har ikke tid til å være miljøarbeider i tillegg til mine undervisningsplikter.

Det er påtagelig at de røster som nå skriker at lærerne må fratas streikeretten, er tause hvis kommunen har for få fritidsklubber og miljøarbeidere og sykepleiere, og hvis kommunen ikke tar tilstrekkelig ansvar for PPT eller BUP.