Den 8. september 2022 vedtok Hå kommunestyre detaljreguleringsplan av Nærbø sentrum.

I pk1 i reguleringsbestemmelsene heter det:

Hensikten med planen er å legge til rette for et sambrukshus der funksjoner som helsefunksjoner, bibliotek og kultur er plassert sør i planområdet. Det skal legges til rette for utbygging av boliger, forretning og kontor i nordre del av planområdet. Samtidig skal planen ta opp sammenhenger mellom offentlige tjenester, næring, nye boliger, torg og grønstruktur i tilstøtende arealer.

Arbeidet med å skape mer aktivitet i Nærbø sentrum ble igangsatt av kommuneledelsen i 2017/18 ved at beboerne i "Stasjonen" ble invitert til å delta i «gjestebud» som skulle komme opp med forslag. Dette arbeidet ble avsluttet med en oppsummering og noen spenstige skisser, utarbeidet mav innleid arkitekt.

Ingenting av dette er videreført, men er av den politiske og administrative ledelse ført videre til det som nå er vedtatt den 8. september.

Det som planen legger opp til er som nevnt sambrukshus og 24 til maks 40 leiligheter i blokkbebyggelse.

Sambrukshuset er lite spesifisert, ordføreren skriver selv i Jærbladet at: «kommunestyret har så langt ikkje gjort vedtak om kva som skal bygjast og kva kvalitetar eit sambrukshus skal ha», men i samme artikkelen skriver han:

«Dersom det skal verta meir liv i Nærbø sentrum, seier all byplanlegging at det må leggjast funksjonar som tiltrekkjer seg folk i sentrum—— til ulike tider av dagen—- .Dette skal sambrukshuset gjera.»

Så langt er det snakk om «Helsehus» og Bibliotek og noe uspesifisert som kalles «Kultur».

Det biblioteket vi har på Nærbø, er når det gjelder kvalitet, størrelse, beliggenhet/ atkomst, godt på alle måter.

«Helsehus» skaper ingen positive aktiviteter, men helsehus/legesenter har vi behov for på Nærbø.

Det innspillet som er kommet fra utbyggerne av «Meieritomta» er positivt. Det hadde vært positivt om kommunen tok en prat med utbyggerne, da kunne vi kanskje fått opp et helsehus med plass både til private og offentlige tilbud.

Det er lite trolig at 24 til 40 leiligheter i småblokker idet nordre hjørnet vil skape liv og røre.

Med erfaring fra den ganske omfattende blokkbebyggelsen som har kommet opp i «Stasjonen», er det stort sett middelaldrende og eldre som flytter inn i blokkene.

På Nærbø har vi ei fin liten park med et fint lite torg, midt i sentrum! La oss beholde det!

Parken er det vi med fordel bør satse på. Litt rennende vann, en rolig plaskefontene i en liten dam; to tre avskjermede sittegrupper der unge kan sitte fortrolig og kose seg, og gamle kan treffes og mimre.

Med litt fin og spesiell beplantning har vi en plass der folk vil sette seg ned, og der småbarn kan leke. Torget kan benyttes som nå.

Vi kunne fått den fineste «byparken» og torgplassen på Jæren for en svært rimelig penge.