18-åring dømt for drapet på Sunniva Ødegård

SELFIE: Dette bildet tok Sunniva Ødegård av seg selv 29. juli 2018. Kort tid senere ble 13-åringen drept. Bildet ble presentert av aktor i starten av rettssaken.

SELFIE: Dette bildet tok Sunniva Ødegård av seg selv 29. juli 2018. Kort tid senere ble 13-åringen drept. Bildet ble presentert av aktor i starten av rettssaken. Foto:

En 18 år gammel mann er dømt til 11 års forvaring i Jæren tingrett. Forsvareren opplyser at dommen vil bli anket.

DEL

Rettssaken etter drapet på 13 år gamle Sunniva Ødegård endte med domfellelse på 11 år for den tiltalte 18-åringen. Han er dømt for å ha slått i hjel Sunniva Ødegård søndag 29. juli i fjor. Han er videre dømt for å ha mishandlet liket etter den avdøde, ved to separate episoder, søndag kveld og natt til mandag.

Retten har heller ikke trodd på guttens forklaring, og dømt ham for å ha gitt uriktige opplysninger under avhør til politiet. Han hevdet å ha hatt en medsammensvoren, som skulle hjelpe ham med å fjerne liket. Forsøket på dele skyld med en annen lyktes ikke, i det politiet ikke tok ut siktelse mot personen den dømte hadde utpekt.

I hele rettssaken har spørsmålet vært om den tiltalte var tilregnelig under drapet – et vilkår for å kunne straffes. Jæren tingrett har funnet det tilstrekkelig bevist at psykosesymptomene på gjerningstiden var framkalt av tiltaltes selvforskyldte rusmisbruk. Etter straffeloven § 22 siste ledd er tiltalte tilregnelig og dermed ikke straffri.

– Tok dommen med fatning

– Min klient er skuffet. Han var klar over at dette kunne bli utfallet. Han tok dommen med fatning, sier 18-åringens forsvarer, advokat Tor Inge Borgersen, til Stavanger Aftenblad.

Borgersen opplyser videre at dommen vil bli anket.

– Det vil bli anket både over skyldspørsmålet og straffutmålingen. Vår påstand er at tiltalte må frifinnes, men overføres til tvungent psykisk helsevern. Jeg mener at dommen fra Jæren tingrett er god og grundig, men vi er uenige i rettens konklusjoner. Samtidig merker vi oss at retten gir uttrykk for tvil i forvaringsspørsmålet, sier advokaten til Stavanger Aftenblad.

– Vi har fått forkynt hva dommen går ut på, og vi håpet på forvaring. Vi avventer en videre reaksjon, sier bistandsadvokat Harald Øglænd til NRK etter dommen i Varhaug-saken ble offentliggjort.

Bistandsadvokaten sier at foreldrene mener dommen er klar og god, fordi den gir svar på ting foreldrene har lurt på, og fordi retten deler flere av deres tanker om motiv, blant annet at drapet var seksuelt motivert.

LES OGSÅ:

Oppfyller vilkårene for forvaring

Forvaring kan idømmes blant annet for den som domfelles for et voldslovbrudd når fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å verne andres liv, helse eller frihet. Nærliggende risiko for nye, alvorlige lovbrudd er et absolutt krav for å idømme forvaring på domstidspunktet.

– Drapshandlingen og forholdene rundt den, tiltaltes motiv og voldsinteresse tilsier at det er klar fare for at han vil begå nye alvorlige lovbrudd, selv om han ikke tidligere er dømt for vold, konkluderes det i dommen.

Internettsøk i en lang periode, tilbake til 2012, blir av retten tolket som et uttrykk for såkalte provoldelige holdninger. Det er ingen tilfeller av trusler og vold før drapet skjedde, men domfelte har i tiden etter pågripelsen rettet truende uttalelser mot personale og medinnsatte, både før og etter et psykotisk sammenbrudd våren 2019.

LES OGSÅ:

Rettspsykiatriske sakkyndige har kartlagt 18-åringen og konkludert, med forbehold om at prognoser for voldsrisiko er usikre, at han har økt risiko for å utøve vold i framtiden, ut fra sin forhistorie, sosiale forhold og individuelle forhold. De påpeker samtidig at han mangler alle beskyttelsesfaktorene som ifølge kartleggingsverktøyet kan motvirke voldsrisikoen.

Skjerpende omstendigheter

18-åringen er, ifølge VG, kun den tredje mindreårige som er dømt til forvaring i Norge. Retten peker i dommen på flere skjerpende omstendigheter, som, dersom den tiltalte var myndig og voksen da drapet skjedde, ville ha gitt fengselsstraff opp mot maksimal strafferamme, og fengsel mellom 16 og 17 år.

Den dømte tok med seg utstyr for å kunne drepe en annen person, og hadde forberedt seg ved å se video på nettet. Forklaringer som har kommet fram under avhør og under rettssaken, dokumenterer at den den dømte hadde ytret seg på en måte som indikerte at han hadde til hensikt å drepe noen.

– Det er uten betydning om tiltales plan om å drepe på planleggingstidspunktet ikke var knyttet til en bestemt person, konstateres det i dommen.

LES OGSÅ: Drapstiltalt 18-åring trur at Avicii er hans hemmelege bror og styrer tankane hans frå himmelen

Det framgår av dommen at drapet var umotivert og at den dømte gjemte sykkelen sin, før han angrep den forsvarsløse jenta. Han hadde tidligere samme kveld sett henne sammen med kjæresten hennes, og valgte å angripe da hun var alene.

Drapet framstår ifølge dommen klart seksuelt motivert, og skjedde, fortsatt ifølge dommen, på en brutal måte.

Reduksjon i straff på grunn av alder

På grunn av den tiltaltes alder, ble straffen redusert, i tråd med rettspraksis og de hensyn straffeloven paragraf 33 bygger på. Paragrafen sier at en som var under 18 år på handlingstidspunktet, bare kan bare idømmes ubetinget fengselsstraff når det er særlig påkrevd (og til maksimum 15 år).

Ved straffutmålingen er det likevel vektlagt at tiltalte nærmet seg myndighetsalderen på handlingstid.

Det er lagt noe vekt på at den dømte helt eller delvis har erkjent å ha gjort handlingene i tiltalen, selv om det hendte på et tidspunkt da det forelå flere bevis mot ham, en uke etter drapet og pågripelsen.

LES OGSÅ:

Han har ikke erkjent straffskyld, og erkjennelsen å ha utført handlingene har heller ikke hjulpet oppklaringen av saken, da hans forklaring tidvis påførte politiet merarbeid.

– Både for de etterlatte, nærmiljøet og for samfunnet generelt, har det en betydning at alvorlige drap blir oppklart så raskt som mulig. Tiltales erkjennelse bør føre til en begrenset reduksjon, slik at straffende passende settes til fengsel i 11 år, skriver dommer Gunn Elin Lode i dommen fra Jæren tingrett.

Artikkeltags