Asplan Viaks rapport «Trafikkvurderinger Omkjøringsveg Orstad-Kverneland» er nylig publisert. Rapporten viser at full utbygging av næringsområder og omkjøringsvei øst for bebyggelsen vil øke trafikken på alle eksisterende veier i området.

Med ett unntak; forbi skolene viser beregningene en liten reduksjon på 3 prosent. På andre veier gjennom bebyggelsen øker trafikken, til dels betydelig.

Dette er basert på 80 km/t via omkjøringsveien og fortsatt 40 km/t gjennom sentrum. Den mer realistiske kombinasjonen 60 km/t og 40 km/t er ikke vurdert i rapporten.

Trafikkvurderingene stemmer med rapporten til Norconsult fra august 2020, som viser det samme; datasenter og planlagt trasé for omkjøringsvei gir mer trafikk på eksisterende veier.

Veldig få sambygdinger ønsker store energikrevende næringsområder i dagens LNF-områder. Argumentasjonen til Time kommune har vært at nye næringsområder er nødvendige for å finansiere omkjøringsveien. Når pakken med nye næringsområder og omkjøringsvei fører til mer trafikk på alle eksisterende veier, hva er da poenget?

Den tenkte løsningen på problemet forsterker i virkeligheten problemet den skulle løse. Rapporten viser at omkjøringsveien øst for bebyggelsen i realiteten er en tilførselsvei til de planlagte datasentrene.

Rapporten inneholder også en stemoderlig behandling av tunnel under Frøylandsvatnet. Trafikkvurderingene viser at tunnel under Frøylandsvatnet vil korte ned kjøreavstanden for nord- og sørgående trafikk og spare gjennomgangstrafikken med 3-4 minutter i kjøretid hver vei.

Rapporten viser at tunnel under Frøylandsvatnet vil redusere trafikken på fv 44. Dette vil gi bedre trafikkflyt både gjennom Bryne og Kleppe, dermed vil en også her redusere kjøretiden.

Rapporten har dessverre ikke vurdert endring i kjøremønster og bedre trafikkflyt gjennom Bryne, forbi M44 og sør for Bryne. Heller ikke tidsbesparelsene innbyggerne på Bryne Øst, Lye, Undheim og Hå kommune vil få av tunnel under Frøylandsvatnet.

Datasenter og omkjøringsvei øst for bebyggelsen på Kverneland, Frøyland og Kalberg har ingen effekt på trafikken gjennom Bryne og Kleppe siden veien ikke vil avlaste fv 44. Manglende avlasting for fv 44 vil trolig kreve ny og dyr vei vest for Bryne, en vei som raserer både landbruksjord og naturverdier.

Premisset i rapporten er en politisk konstruksjonen hvor datasenter på Frøylandsmyrene og Kalberg uansett skal bygges. Rapporten konkluderer med at tunnel under Frøylandsvatnet ikke fungerer som tilførselsvei for datasenteret. Akkurat det klarer nok de fleste å tenke ut på egen hånd.

Idéen med tunnel under Frøylandsvatnet er et mye billigere og bedre alternativ til pakken med omvei og datasenter. Det vil si en omkjøringsvei vi har brukt for, som er realiserbar og ivaretar jordvern og naturverdier både i Time og Klepp.

Det neste naturlige steget i prosessen er å oppdatere prisestimatene for både tunnel under Frøylandsvatnet og vei øst for bebyggelsen. I tillegg bør en få en kompetent juridisk vurdering på hvorvidt det er mulig å kreve bidrag fra relevante utbyggere, samt risikoen for at disse unndrar seg slike inngåtte avtaler. Nye regler for rekkefølgekrav begrenser hva kommunene kan kreve av utbyggere.

Utbyggere har også bedre klageadgang i nytt regelverk. Ulovlige avtaler om rekkefølgekrav kan i ettertid kjennes ugyldige, da sitter Time kommune igjen med en gigantisk regning for en omvei veldig få har brukt for.

Politikerne som tar denne enorme risikoen på vegne av innbyggerne, burde holdes personlig ansvarlige for sine vedtak.

Les også

Flertallskameratene og datasenter – er dette toppen av idioti?

Les også

På tide å vurdere tunnel under Frøylandsvatnet?

Les også

Jo, det er behov for omkjøringsvei på Kvernaland