Det norske energiselskapet Greenstat og 62 lokale medeiere planlegger vindprosjektet Elgane vindkraftverk rett i bakkant av Elgane motorsportsenter. Vi ønsker i fellesskap å informere om hvorfor vi har valgt denne plasseringen av anlegget, hvorfor og hvordan vi ønsker å bygge vind-anlegget og hvorfor det er viktig for oss at lokalbefolkningen i Hå er med og eier prosjektet.

Prosjektet er på inntil 8 vindmøller med en totalhøyde på 100–110 meter. Estimert energiproduksjon er på ca. 50 GWh, som tilsvarer strømforbruket til ca. 300–400 gårdsbruk på Jæren. Til sammenligning produserer Norges største takmonterte solkraftverk ca. 3 GWh og dekker et takareal på 25000 kvadratmeter.

Hvorfor vi ønsker å produsere fornybar energi ved Elgane

Dette er det et kort svar på. Norge og særlig Sør-Norge trenger mer fornybar kraft. De siste måneders strømkrise har gjort dette enda tydeligere. Statnett sier at vi vil trenge 50–60 TWh med ny fornybar kraft i Norge frem til 2030.

Greenstat vil bidra til å produsere noe av denne fornybare kraften som trengs uten at det går på bekostning av viktige natur- og miljøverdier.

Hvorfor vi har valgt denne plasseringen

Greenstat har en noe annerledes tilnærming til utforming og lokalisering av vindkraftprosjekter. Vi planlegger våre vindkraftprosjekter i områder som allerede er betydelig preget av menneskelig aktivitet og uten at det skal gå på bekostning av naturmangfold. Målet er å utnytte arealer som allerede er tatt i bruk til også å produsere fornybar energi.

Greenstat sine prosjekter er typisk lokalisert følgende steder:

  • Langs motorveier
  • Ved industriområder og andre næringsarealer
  • Ved motorsportsentre
  • I kai- og havneområder
  • Ved avfallsanlegg, masseuttak og gruveområder

Elgane vindkraftverk er derfor et perfekt eksempel på et vindkraftprosjekt slik Greenstat ønsker å utvikle dem. Planområdet for prosjektet ligger rett bak motocrossbanen og på områder hvor det vil være veldig god samdrift mellom eksisterende landbruk/beite og fornybar energiproduksjon.

Hvordan vi ønsker å bygge Elgane vindkraftverk

Planområdet for Elgane vindkraftverk består allerede av landbruksveier. Disse veiene vil brukes i stor grad, og det vil bli lite behov for nye veier. For nye arealer som berøres av utbyggingen, vil disse bli lokalisert til ‘tørre’ områder slik at man ikke berører myr eller myrområder. Fremtidig reguleringsplan vil beskrive dette.

Vi ønsker å bygge middels store vindmøller som passer i dette landskapet. Vindmøllene som planlegges med en totalhøyde på 100–110 meter vil være større en møllene på Røyrmyra, men lavere enn vindmøllene på Høg-Jæren.

Teknisk/økonomisk er også Elgane vindkraftverk et veldig bra prosjekt med svært gode vindressurser med nettilkobling rett på 22 kV linjen og trafokiosken ved innkjøringen mot motocrossbanen. Det vil ikke bli noen nye kraftlinjer i luft.

Hvorfor lokalbefolkningen i Hå er medeiere i prosjektet

Greenstat har jobbet med prosjektet på Elgene i samarbeid med grunneierne siden 2019. Vi har hele tiden jobbet med et felles mål om at lokalbefolkningen rundt prosjektet og i Hå kommune skal kunne være med og eie i vindkraftanlegget.

Lokalt eierskap er en modell som er mye brukt i Danmark gjennom såkalte ‘Vindmøllelaug’ hvor folk i landsbyen er med og eier i det lokale vindkraftanlegget. Det fører også til et mer positivt og inkluderende engasjement for det lokale vind-prosjektet, og flere lokale får ta del i verdiskapingen.

Prosjektselskapet Elgane Vind AS ble derfor stiftet som et samarbeid mellom Greenstat og lokalbefolkningen i juni 2021. Lokalbefolkningen rundt prosjektet ble invitert inn i forkant og det ble gjennomført informasjonsmøter. Nå er det 62 lokale medeiere som er med og eier anlegget (over 40 % samlet eierskap) sammen med Greenstat. Det vil bli mulig for flere lokale medeiere fremover også.

Elgane vindkraftverk er det første vind-prosjektet i Norge hvor lokalbefolkningen inviteres inn til å bli medeiere i prosjektet.

For Hå kommune er også verdiskapingen fra anlegget mer forutsigbar. Stortinget har vedtatt det skal innføres en særskatt for landbasert vindkraft som gjør at kommunens direkte inntekter fra et vindkraftverk på Elgane vil øke med anslagsvis 500000 kr i året sammenlignet med tidligere skatteregler.

Vi i Elgane Vind håper derfor at befolkningen i Hå og ellers på Jæren ser verdien av å produsere ny fornybar kraft rett bak motorsportanlegget på Elgane, og at det også er positivt at lokalbefolkningen er med og eier en betydelig del av det planlagte vindkraftanlegget.