En av grunnene til at jeg ønsker å engasjere meg politisk i kommunen er for å sette søkelys på kommunens naturmangfold. De fleste er enige om at dyrevelferd, natur og artsmangfold er viktig og verdt å jobbe for. Hå nevner i kommuneplanen grønne områder som ett av punktene for å ha bærekraftige kommuner.

Hå er medansvarlig for at vi beveger oss mer og mer mot at jorda kun skal være ett «matfat» og ett hjem for mennesker. Vi skyver fra oss kunnskapen om at naturen har en verdi for seg. Og at vi mennesker er avhengige av naturen. I Hå så fjernes mer og mer skog.

Gode priser på tømmer har ført til at tempoet bare øker. Vigreskogen på Nærbø blir ikke tynnet ut, men så å si fjernet. Funn av noe sopp og døde trær ga grønt lys for flatehogst fra Statsforvalteren. Kommunen blir redusert til passive tilskuere. Det er rart å se på mengdene frisk tømmer de nå henter ut av en «syk skog». Døde trær har normalt en viktig funksjon for skogens økosystem og dens artsmangfold, og er som regel ikke en grunn til flatehogst.

Skog beskytter oss mot flom og vind. Den fungerer som karbonlager som deler av blir til CO2 ved hogst. Skogen er hjemmet til mange tusen arter av sopp, planter og dyr som ikke kan bo noe annet sted enn nær skogstrær. Når skog hogges, så sliter mange arter med å overleve. Til tross for at det plantes nye trær. Nyplantede trær bruker også veldig lang tid før de kan binde like mye karbon som eldre trær.

Hva er Hå kommunene sine tiltak for å sikre artsmangfold? Hva er fremtiden til Verneskogen i kommunen vest for jernbanelinjen? Skal ikke vi forblåste Håbuer få ha en skog å lufte oss i når det blåser og regner som verst? Hvor skal ville dyr gjøre av seg i fremtiden? Kan kommunen kalle seg dyrevennlig når vi fjerner dyrenes hjem?

I år er det lokalvalg i Hå. Jeg håper at natur og vern av natur kommer mye mer på dagsorden enn før. Venstre vil at vi skal verne om naturen, og at Norge innen 2030 skal restaurere og reetablere mer natur enn det som går tapt. Noe som ikke betyr at utviklingen skal stanses, men passe på at utvikling og verdiskaping ikke går utover naturen.

Det skal lønne seg å ta vare på naturen i stedet for å bygge den ned. For å få til dette må arealpolitikken strammes inn og arealforbruket stoppe. Vi må bruke areal om igjen og bygge ut eksisterende areal fremfor å ta av naturen. Nedbygging av myr må forbys. Det må legges til rette for mer vern av naturområder. For eksempel ved markagrense og økte tilskudd til vern av privat eid skog.

Klimaendringene kommer også til Hå. Mer vind og regn blir det. Mer ekstremvær som storm og styrtregn må vi forberede oss på. Også økt fare for flom og overvann. Alt dette bidrar skog og trær til å beskytte oss mot.

Jeg tror en del av de som nå fjerner de 20-30 trærne på eiendommen sin for å selge eller bruke som ved, kommer til å angre når de i stedet ender opp med flom eller overvann steder de aldri hadde problemer med dette tidligere.