Slik var tilstanden i skulane på Jæren i 2019: Slit med låg motivasjon og høge mobbetal

På 7. trinn hadde Jærskulen noko meir mobbing enn landsgjennomsnittet, på 10. trinnet var tala lågare. Samla scorar avgangselevane på Jæren berre 3,2 på motivasjon, landsgjennomsnittet var på 3,5.