Roar Lima Grødeland er gruppeleiar i Klepp Senterparti

1. Kva har vore dei tre viktigaste politiske sakene i din kommune i 2018?

Prinsippavklaring Bompakke Jæren, viktige avklaringar med Kleppeloen skule og felles ungdomsskule i Vardheia, og naturleg nok budsjett for 2019.

Klepp går vidare med bom

2. Kva har vore den vanskelegaste politiske saka å behandla i 2018?

Eit budsjett er alltid tidkrevjande og vanskeleg, men samstundes ein spanande prosess å vera med på.

3. Kva er du mest stolt av å ha fått til i 2018?

At Senterpartiet har fått gjennomslag for ein ny kurs innan spesialundervisning, med betre samhandling mellom PPT (pedagogisk-psykologisk teneste, journ. anm.) og skule, som vil gjera at ein klarer hjelpa fleire.

4. Kva politisk sak skulle du gjerne sett eit anna utfall av?

Me ønskte ei anna løysing på sykkel- og gangsti frå Hå til Orre gamle kyrkje. Ein må kunne vera meir innovative ved bygging av sykkel- og gangstiar. Steingardar og ugrasøy mellom veg og sykkelveg, kan ikkje vera viktigare enn dyrka mark, når det finst gode alternative løysingar.

5. Rykkjer herrane i Bryne FK opp til 1. divisjon i 2019?

Ja.

[quote]Det er inga vits å kutta ut kua i Klepp, dersom kjøtet vert importert i staden. Ein må ha fleire tankar i hovudet på ei gong.[/quote]

6. Kven er din favorittmotstandar i lokalpolitikken?

Ingen.

7. Kvifor?

Som lokalpolitikar er eg meir oppteken av å finna gode løysingar saman med dei andre politikarane.

8. Kven vil du spesielt senda ei godt nytt år-helsing til?

Tilsette i kommunen som kvar dag står på for å gjera ein stor innsats.

9. Stavanger har vedteke ein ambisiøs klima- og miljøplan, med mål om 80 prosent kutt i klimautsleppa innan 2030. Vil du gå for tilsvarande kutt i din kommune? (Grunngjev svaret).

Det er viktigare med reelle kutt basert på gode løysingar, enn eit tenkt tal. For ein stor landbrukskommune som Klepp finst det store moglegheiter, men det må vera fornuftige løysingar. Det er inga vits å kutta ut kua i Klepp, dersom kjøtet vert importert i staden. Ein må ha fleire tankar i hovudet på ei gong. Det trur eg me skal få til.

10. Greier Klepp-damene å følgja opp årets sylv i Toppserien, med sylv eller betre, i 2019?

Satsar på gull.

[quote]Det er viktigare med reelle kutt basert på gode løysingar, enn eit tenkt tal. [/quote]

11. Er Jæren kommune, i alle moglege konstellasjonar, daud? (Grunngjev svaret.)

Eg vonar at den folkerøystinga me har lagt bak oss gjer at me ikkje treng bruka tid på dette. Det er viktigare å bruka ressursane både til politikarane og administrasjonen på betre tilbod til innbyggjarane, gjerne gjennom samarbeid med andre kommunar.

Lima Grødeland om rekordvarmen i sommar: - Aldri før har kornet vore klart så tidleg

12. Kva politiske område blir dei mest sentrale, for din kommune, når det gjeld samarbeid på tvers av kommunegrensene?

I 2019 får me opp saka om legevakt, og eg håpar at me saman med dei andre kommunane, klarar å få til ei god løysing.

13. Kva skal til for at du går inn for å støtta innføring av eigedomsskatt i din kommune?

Vesentleg dårlegare kommuneøkonomi, som gjer at me ikkje klarar å sikra basistenester til innbyggjarane våre.

14. Kva blir dei viktigaste sakene i lokalvalet i 2019?

Me vil alltid løfta opp jordvern som den viktigaste saka vår.

 

15. Greier herrane i Nærbø IL å halda plassen i Eliteserien?

Med den veldige innsatsen til nå, trur eg det skal gå godt.