Parkerte fjellhallplanane under Bryne

Eitt av dei største planlagde byutviklingsgrepa for Bryne, må leggjast bort.