Trafikksituasjonen på Fv44 ved M44 og Shell-stasjonen på Bryne er uholdbar. Det merkelige er at veien ble flyttet «ut av sentrum» til dagens trasé på slutten av 1980-tallet nettopp for å lette trafikksituasjonen i sentrum. Problemet er et både bensinstasjon, kjøpesenter, butikker og bebyggelse har flyttet etter veien. Alle ønsker å ha butikk der folk ferdes, det øker salget. Og alle vil bo der butikkene er, det er lettvint. En ny veiflytting vil svekke driftsgrunnlaget til dagens næringsvirksomhet langs veien. Historien vil gjenta seg, alle flyter etter veien uansett.

Løsningen er å utnytte «dødt plenareal» mellom parkeringsplassen til M44, Shell-stasjonen og Bryne- og Roslandsånå. For å få en effektiv trafikkavvikling for nordgående trafikk forbi M44 kan en lage et felt som går fra parkeringsplassen til M44 utenom rundkjøringen, og videre langs parkeringsplassen til M44 og svinger opp Arne Garborgs veg utenom også rundkjøringen der. Trasé vist med blå strek.

For å få en effektiv trafikkavvikling for nordgående trafikk forbi Shell-stasjonen kan en lage et felt rundt Shell-stasjonen, også dette utenom rundkjøringen. Trasé vist med grønn strek.

For å få en effektiv trafikkavvikling i sørgående retning forbi Shell-stasjonen og M44 legges et ekstra kjørefelt utenom begge rundkjøringene. Trasé vist med rød strek.

Både nord- og sørgående trafikk må selvfølgelig kunne bytte kjørefelt fremfor M44, mellom rundkjøringene, for at løsningen skal fungere optimalt.

Fordelen med den skisserte løsningen er at dagens etablerte næringsaktivitet kan opprettholdes og en truer ikke nye landbruksområder med ny utbygging.

Kombineres den foreslåtte løsningen med å kople Tjøttavegen på Eskervegen og stenger utkjørselen fra Tjøttavegen til rundkjøringen ved Shell-stasjonen, vil løsningen bli enda bedre. Slik utkjørselen fra Tjøttavegen til Fv44 er i dag er det uansett trafikkfarlig. Fotgjengerovergangene ved Kvernelandbil og Møbelringen bør samtidig erstattes av to underganger under veien, dagens løsning er veldig trafikkfarlig for skoleelever.

Samtidig kan en åpne Reevegen for utkjørsel til Orrevegen. Dette vil ikke føre til mye trafikk gjennom Reevegen, men kan avlaste rundkjøringen ved M44 noe for trafikk som skal bort mot Kolheia og stadion.

For å ytterligere optimalisere vegnettet mellom Time og Klepp vil en tunnel under Frøylandsvatnet, mellom Netland/Tegle og Q-meieriet på Øksnevad, redusere trafikkpresset ved M44 betydelig. Trafikk mellom Nord-Jæren og Lye, Undheim, Bryne Øst og Nærbø vil, med tunnel under Frøylandsvatnet, spare tid på å kjøre gjennom Njåskogen øst for Frøylandsvatnet.

Den kombinerte løsningen jeg her forslår er betydelig billigere enn andre skisserte løsninger og vil fungere godt i flere tiår fremover. Det merkelige er at politikerne på Jæren ikke forstår dette og ikke vil utrede løsningene. Men vi får jo bare de politikerne vi fortjener. Snart valg.

Les også

På tide å vurdere tunnel under Frøylandsvatnet?