Utbyggjarar spår: – Prisen på nye bustader vil auka

Lokale byggjefirma meiner at bustadprisane er låge i dag og vil auka i åra som kjem.