Vardheia ungdomsskole har knekt en kode. De har en praktisk skolehverdag med verksteder, storkjøkken og restaurant. Her møter elevene de praktiske fagene på en skikkelig måte allerede i ungdomsskolen som kanskje kan bidra til at flere velger yrkesfag på videregående.

De arrangerer temadager og de har et uttalt mål om å motvirke en av de største utfordringene i ungdomsskolen: fallende motivasjon.

Det er mye som går i riktig retning i norsk skole. Høyre i regjering innførte krav om at lærere som skulle undervise i norsk, matematikk og engelsk også hadde fordypning i disse fagene.

Vi innførte nye karriereveier for lærerne i klasserommet og fraværsgrense for elevene i videregående. Utviklingen de siste årene viser at elevene lærer mer, de er mer til stede og flere fullfører videregående. Det er bra.

Likevel er det fremdeles utfordringer som må løses, særlig på ungdomsskolen. Det er store variasjoner i elevenes faglige nivå, alt for mange har enda ikke lært seg å lese, skrive og regne skikkelig og det er store forskjeller mellom gutter og jenter.

Vi har rett og slett ikke klart å tilpasse undervisningen godt nok til den enkelte elev, motivasjonen deres synker og det samme gjør opplevelsen av mestring.

Vi vet at elever som strever litt med fagene på ungdomsskolen har mye lavere sjanse for å klare seg på videregående. Derfor er det så viktig at vi tar tak i utfordringene før de får vokse seg store.

Vi må sørge for at alle lærer seg å lese, skrive og regne skikkelig og vi må gi elevene motivasjon og mestringsfølelse.

Vi må derfor tenke nytt om ungdomsskolen. De siste månedene har Høyre jobbet med en stor reform som skal gjøre ungdomsskolen mer praktisk og bedre tilpasset hver enkelt elev.

En god utdanning er det viktigste bidraget vi som kommune, som fylke og som storsamfunn kan gi alle barn og unge for at de kan leve gode og selvstendige liv.