Ekspertane i retten meiner drapstiltalt 19-åring bør dømmast til fengsel eller forvaring

Dei sakkunnige meiner at tiltalte hadde rusutløyst psykose på drapstidspunktet.