Vi­deo: Slik på­ver­kar koronakrisa uli­ke næringar på Jæ­ren

Bry­ne næ­rings­for­ei­ning og Glø­de­fisk har gått sam­an for å lage ein film om si­tua­sjo­nen for sent­ra­le be­drif­ter på Jæ­ren, der dei ser på kor­leis koronakrisa har på­ver­ka drif­ta. Vi­de­oen kan de sjå over.