Dette innlegget kan fort dreie seg om jordvern (matjord, matjord, matjord), men denne saken dreier seg faktisk om ting som er viktigere enn dette; tettstedets fremtid og muligheter til utvikling.

En ny skole på Vigrestad må legges i sentrum, for å ivareta bærekraftsmål og for tettstedets eget beste.

Om man ser på hvordan den tradisjonelle by ble bygget tilbake for mange hundre år siden, så var formelen som følger: Et sentralt torg, omkranset av kjernefunksjonene; kirken, rådhuset, banken og spisestedet. Dette er en god oppskrift på å få mennesker til å bruke tettstedet, noe som skaper liv og vekst i sentrum.

På Vigrestad har man flere gode sentrumsfunksjoner, som det kan og bør bygges opp rundt. Greit, en skal kanskje se langt etter både ny, sentrumsplassert kirke, rådhus og bank, men skal en få en utvikling og et levende sentrum i tettstedet Vigrestad, så bør en legge destinasjoner som genererer aktivitet.

For Vigrestad sin del, så har en allerede togstasjonen. Rett bak ligger dagligvarebutikken. I aksen videre mot øst ligger eksisterende skole, forbundet av et relativt ubebygd område (som kan omdisponeres til offentlig tilgjengelige funksjoner, som torg eller park).

Om man er bevisst på å legge denne type aktiviteter i sentrum (fremfor langt utenfor, på en åker ved siden av noen store felt med plastfiber og svarte gummigranulat), så tar flere bevisste BÆREKRAFTIGE valg i tråd med FNs bærekraftsmål.

Om man bygger en ny skole på tilnærmet samme plass som eksisterende skole, så sikrer man kort og trygg skolevei for en stor andel av barn i skolealder. Ved å analysere og optimalisere eksisterende gangveinett i kjernen av Vigrestad, vil man drastisk kunne få ned antall genererte bilturer innenfor sentrumskjernen.

Ingenting er vel bedre enn at barna kan gå til skolen, og foreldrene kan gå til stasjonen, fremfor å måtte kjøre skytteltrafikk til/fra idrettsanlegget. Det å la barna få mestringsfølelse og uavhengighet er viktige deler av oppveksten, la dem få gå trygt til skolen!

Skolen som nærmiljøanlegg må ikke undervurderes. Legger man aktiviteter til bygget, samt uteområde, vil man skape masse aktiviteter; skolen som grendahus, skolen som fritidsklubb, skolen som rekreasjons- og aktivitetsområde. Dette til alle dagens tider, og ikke bare fra 8-14.

Det fremlegges at det er negativt å få en skole i flere nivåer, derfor så foretrekker kommunedirektøren å legge alt på et plan ved idrettsanlegget. For det første; å bygge i høyden er rimeligere, da man slipper kostnader forbundet med større behov for grunnmur, mer takkonstruksjon m.m. (for ikke å snakke om mye mindre bruk av matjord).

Når et bygg får større grunnflate, så økes også antall utvendige kvadratmeter som asfalteres for å gi tilkomst rundt bygget for utrykningskjøretøy (ennå mer tapt matjord). Tomten for alternativ 3 ligger dessuten på areal som ikke er tilstrekkelig utredet hva angår fundamentering, dette gir mye usikkerhet (se bare på hva som skjedde på Eigerøy skole i Egersund, der en måtte masseutskifte nær 40.000 kubikkmeter mer enn antatt).

Når en hører på politikernes argumentasjon, så legges det frem at det å måtte la barna gå i modulbygg under anleggsperioden, er bare sorgen. Erfaringer fra Eigerøy skole, tilsier at det å slippe å måtte forholde seg til gamle bygninger og dårlige lærevilkår, var noe en slapp ved bruk av brakker/modulbygg under byggefasen.

Dette har selvfølgelig en kostnad, men når det totale kostnadsbildet for alternativ 1 kontra alternativ 3 er tilnærmet likt, så er argumentet om “nei til modulbygg” ikke relevant.

Er det et bevisst valg å flytte skolen til alternativ 3 (Idrettsanlegget øst for ringveien)? Har en utredet kostnadene av etablering av nødvendig infrastruktur (les planfri krysning til et to-sifret antall millioner)? Er man klar over at man tømmer sentrum for aktivitet og i teorien tukler med stedets hovedpulsåre?

Hastverk er lastverk! Nå har man ventet i 20 år. Å ikke utrede skikkelig, og kun belage seg på å blidgjøre de som hyler høyest vil være uansvarlig og noe som vil kunne gi svært negative ringvirkninger for tettstedet Vigrestad i mange tiår fremover.

Det er få reelle fordeler med å samle skole, barnehage og idrettsanlegg; synergieffektene er få. De eneste som tjener på dette er idrettslaget som får en massiv boost ved at kommunen bygger ny idrettshall (som idrettslaget sannsynligvis ikke har mye mulighet til å bidra med finansiering av?).

Å beholde skolen på nåværende plassering, vil gi ett attraktivt tettsted. Å flytte den vil resultere i en døende bygd.

Når man tar en så viktig beslutning som dette, må det gjøres på en måte som viser barna at man tar beslutninger basert på kunnskap, erfaring og fakta (selve grunnstammen i skolen).

PS! Om alternativ 3 velges, så mister alle beboere på Stokkelandsmarka fri skoleskyss etter 1 klasse.